பல ரும் பார்த் திராத காமெடி நடிகர் கின் னஸ் பக்ரூ வின் முழு குடும்ப புகை ப்படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல   நடிக ராக   இருந்த வ ர்   தான்   நடிகர்   கின் னஸ்   பக்ரு .  இவர்   உய ரத்தி ல்   மிகவும்   குறைந் தவர்  . மலை யாள   திரைப்ப டங்களி ல்   நடித் து  பிரபல மானவர்   இவர் .

 

 

தமி ழில்   2006 ஆம் ஆண்டு   டிஷ் யூம்   படத்தில்   அ மிதாப்    கதாபா த்திர த்தில்   நடித்தி ருந் தார் .   அதன் பின் அற்புத  தீவு ,   காவல ன் ,   ஏழாம் அறிவு   போன்ற   திரைப்பட ங்களில்   நகைச் சுவை   க தாபாத் திரங் களில்   நடி த்திருக்கி றார் .

 

 

இவர் பின்  அறி யான்  கடை சியாக   வெளியா ன   பகிரா  போன்ற சில   படங் களில்   இவர்   நடித்தி ருக் கிறார்  . தமிழில்  சில   திரைப்ப டங்கள்   நடித்திரு ந்தா லும்  இவர் மலை யாள   சினிமா வில்   பல  திரைப்ப டங்களி ல்   நடித் திருக்  கிறார்.

 

 

 

 

மேலும்  குட் டியும்  குளம் என்ற  ஒரு   படத் தையும்   இய க்கி   இருக் கிறார் .
கின்னஸ்   புத்தகத்தி லு ம்   இடம்  பெற் று   இருக் கிறார்   . மேலும்  இவர்   காய த்திரி   மோகன்   என்பவ ரை   2006 ஆம் ஆண்டு   திரும ணம்   செய் து   கொ ண்டார் .

 

 

இவர் களுக்கு   தற் போது   இரண்டு   மகள் கள்   இருக் கிறார் கள் .  இவரு டைய   குடும்ப   புகைப் படங் கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.