செஞ் சா உங்கள வச்சு தான் பெரிய சம் பவமா செய்ய ணும் .!! பிர பல நடிகை க்காக 5 வருட ங்களாக கா த்துக் கொண்டி ருக்கும் நடிகர் தனு ஷ் .!! தொ டர்ந்து நிராக ரிக்கும் நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகர்   தனுஷ் .  இவர்   தற் போது   கேப்டன்   மில் லர்   திரைப்பட த்தில்   பிஸி யாக   இரு ந்து   வருகி றார் .  இந்த   படத் தில்   இ வருக்கு   ஜோடி யாக   பிரி யங்கா   மோகன்   நடித் து   வரு கிறார் .

 

பெரும் பாலு ம்   தனுஷ்  படங்க ளில்   ந டிக்கும்   நடிகைக ளுடன்   அதிக மாக   நெருக் கமான   காட்சி களை   நடித் து   கிசுகி சுவில்   சிக் கி   வரு வார்  என்பது   அனைவ ருக்கும்   தெரி யும்  . இந்த   நிலை யில்   இவர் ஒரே ஒரு   நடிகை க்காக   ஐந்து   வருடங் களாக   காத்து க்   கொண் டிருக் கிறா ர் .

 

 

அந்த   நடிகை யும்   அதற்கு   மறுப்பு   தெரிவி த்துக்   கொண் டே   இருக்கிறா ர்   என் றும்  தற் போது   தகவல் கள்   வெ ளியாகி   இரு க்கிறது  . அந்த நடிகை  வேறு   யாருமி ல்லை   நடி கை   நித்யா   மேனன்   தான்  . அதாவது தனுஷ் ஒரு   பட த்தை   இயக்க   கதை  எழுதி   முடித் திரு க்கிறார் .

 

 

அந்த   கதை யை   நித்யா   மேன னை   தான்   நினை த்து   எழுதி யிருக்கி றார் .  அ தனால்   நித்யா   மே னனை   அணுகியி ருக்கி றார்  . அ ந்த   சம யத்தில்   நித்யா மேனன்  தான்   படங்க ளில்   நடிக்க   பிரேக்   எடுத்து   இருப்ப தாக   கூ றி   நடிக்க மறுத்து   விட் டாராம் .

 

 

அதன் பின்    இருவ ரும்   இணை ந்து   திருச்சி ற்றம் பலம்   திரைப் படத்தில்   நடித்தி ருந்தனர்  .  அப்போது   தனுஷ்    கதை   தயா ராக   இருக் கிறது  .  நீங்க ள்   ஓகே  சொல்லி விட்டால்  நானே படத்தை   இய க்கி   விடு வேன்   என  கூ றி   இருக் கிறா ர் .

 

 

அதற்கு   நித்தியா  மேனன்   வேறு   நடிகை யை   வைத்து   அந்த   கதை யை   டை ரக்ட்   செய்து   இருக்க லாம்  என   கூற   தனுஷ்   உங் களை   நினை த்து  தான்   எழுதி   இருக்கி றேன்.  அத னால்   நீங்கள்   ஒப்பு க்   கொண் டால்   பட த்தை  இயக்கு வேன் .  இல்லை   அப்படி யே   விட்டு   விடு வேன்  என   தனுஷ்   கூறி யிரு க்கிறார் .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.