படை யப்பா பட த்தின் வசூலை முறியடி த்ததா விஜ யின் கில்லி.!! அப் போதே தொட ங்கிய ரஜினி விஜய் பிரச் சனை .!! வெளி யான உ ண்மை வசூல் நிலவ ரம் உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   சூப்பர்   ஸ்டார் ஆக   இருப் பவர்    ரஜினி காந்த் .  இவர் 90 காலக ட்டத்தில்   இ ருந்து   2019 வரை   மிகப்பெ ரிய   வசூல்   மன்னனா க   இருந்து  வந் தார் . ஆனால்  அதன் பின்   இவரு டைய   படங் கள்   சரிவர வசூலை   கொடுக்க வில்லை .

 

 

அதே   சமய த்தில்   நடிகர் விஜய்  வசூ லில்   மிகப்பெ ரிய   சாதனை  படை த்து   வருகி றார்  . அதனால்  விஜய் தான்   நம்பர் ஒன்  என   தற் போது  பல   ரசிகர்க ளும்  கூறி   வருகிறா ர்கள் .  இந்த ரஜினி  விஜய்   பிரச் சனை   தற் போது  பெரிய   அளவில்   இணைய த்தில்   பேசப் பட்டு   வரு கிறது .

 

 

ஆனால்  இதற்கு   எல் லாம்   அஸ்திவா ரம்   போ டும்   வகை யில்   விஜ யின்   கில்லி படம்   அமைந் திரு ந்தது .  அதா வது   ரஜினி யின்   படை யப்பா    படத் தின்  வசூலை வி ஜயின்  கில்லி   அப்போ தே   முறிய டித்து  விட் டது   என   தற் போது  வரை விஜய் ரசிக ர்கள்  பேசி   வ ருகிறா ர்கள் .

 

 

தற் போ து   இரு   படத்தி ன்   உண்மை   வசூல்   வெளி யாகி  இருக்கி றது .  1999 ஆம் ஆண்டு   வெளி யான  படையப் பா  மிகப் பெரிய  வெ ற்றி   திரைப் படம்  . மேலும்   விஜயின்   கில்லி  படம்   அந்த   சமய த்தில்  50 கோடி வசூலை   செ ய்து  முதல் 50 கோடி வசூல்   செய்த   படம்   என்ற   சாதனை யை  வைத் திருக் கிறது .

 

 

இந்த  நிலை யில்   இதை பல  ரஜினி   ரசிகர் களும்   மறு த்து   இரு க்கிறா ர்கள் . அதாவது   ப டைய ப்பா   திரைப்ப டம்   அப் போது  64 கோடி வசூல்   செய் ததாக   தற்போ து   த கவல்   வெளி யாகி   இருக்கி றது .  மேலும்  கில்லி படம்  30  முதல் 50 கோடி   வசூல்   செய் திருந்தா லும்   படைய ப்பா   வசூலை   நெருங்க வில் லை .

 

 

அத னால்   கில்லி  படத் தின்   கணக்கு  போலி யானது  என   தற்போ து   பலரும்  பேசி வருகி றார்கள்  .   இந்த   தக வல்   தற் போது  இணைய த்தில்   பரவி  பல  விஜய்   ரஜினி ரசிகர் களு ம்   தங்கள து   கருத்து க்களை   கூறி   வ ருகிறா ர்கள் .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.