உன் கண்டி ஷன் எல்லாம் என் கிட்ட செல் லாது .!! பிர பல இயக்கு னரை பல வரு டங்களா க ஒது க்கி வரும் நடி கர் அஜித் .!! இருவரு க்கும் இடை யில் அப்படி என்ன தான் பிர ச்சனை .!! வெளி யான உண் மை தகவல்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பி ரபல   நடிகர்   அஜித்  . இவர்   கடைசி யாக   துணிவு   திரைப்பட த்தின்   வெற்றி யை   தொட ர்ந்து   அ டுத்த தாக   இயக்கு ன ர்   மகிழ்   திருமே னி  இயக்க த்தில்   நடி க்க   இருக் கிறா ர் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   இத்த னை   வருட கால  சினி மா   பயண த்தில்   பல   முன் னணி   இயக்கு னர்கள்   படங்க ளிலு ம்   நடி த்து  விட் டார் .  ஆனா ல்   ஒரே ஒரு  இயக்கு னர்  படத்தில்   மட் டும்   தற் போது   வரை   நடிக் காமல்  இருக் கிறார்  .

 

 

ஆனால்   இருவ ரும்   இணை யாமல்   இரு க்க  ஒரு   காரணமு ம்   இ ருப்பதாக   சொல்ல ப்படு கிறது .  அஜித்  எப் போதும்   ஒத்து   போகவில் லை   என் றால்   அவர்களு டன்   இணை ய   மாட் டார்  . அதே போன்று தான்  அந்த  இயக் குனருட னுமாம்  . அந்த   இயக்கு னர்   வேறு யாரும்  இ ல்லை  இய க்குனர்  சங் கர்   தான் .

 

 

இயக் குனர்   சங்க ரை   பொறுத் தவரை   மிக வு  ம்   கூ லாக   பட   வேலை களை   செய்து   வந்தாலு ம்   மிகவு ம்   கண்டிப் பா க   இரு ப்பாராம் .  படங்களி ன்   நடிப்பவர் களிடம்  பல   கண்டி ஷன்க ளை   போ ட்டு  தான்   நடிக் க   வை ப்பாராம் .

 

 

அப்படி   சங்க ருடன்   இணைய  வேண் டும்   எ ன்றால்  அவ ர்   கண்டி ஷன்   எல் லாம்   ஓகே  சொல் ல  வேண் டும்  என்ற  நிலை .  அத னால்  தான் அஜித்  தற் போது   வரை  அவர்   படங் களில்   நடி ப்பது   கிடையா தாம் .   மேலும்  படத் தில்  கமிட்  ஆகிவி ட்டால்   படம்  முடியும்   வரை   எந்த   படத் திலும்   நடிக்க   கூடா து  என்ற   கண்டி ஷனும்   இருக்கு மாம் .

 

 

இத் தனை   கண்டிஷ னுக்கு   சம்ம தித்து   அவர்   படத் தில்   நடிக்க   வே ண்டுமா  என்று   தற்போது   வரை அஜித்   சங்கர்   படத் தில்   நடிக் க   வில்லை யாம். இது வரை   நான்கு  கதைக ள்   சங் கர்   அவ ரிடம்   சொல் லியும்   அஜித்   அனை த்து   கதைக ளையும்   நிராகரி த்திருக் கிறார்   என்ப து   குறி ப்பிட த்தக் கது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.