சொ ந்த ஊரில் குடும்பத் துடன் இய ற்கை விவ சாயம் செய்யும் நடி கர் கிஷோ ர் .!! பல ரும் பார்த் திடாத அவரு டைய குடும்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடி கராக   இருப்ப வர்  தான்   நடிகர்   கி ஷோர்   குமார் . 2004 ஆம்   ஆண்டு   கன்னட   திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   சினிமா   துறை க்கு   அறிமுகமா னவர் .  இவர் மேலும்   கன்னட ம்  ,   தெலுங்கு  என   தொ டர்ந்து  பல திரைப்படங் களை   நடித் தவர் .

 

தமிழில்   பொல்லா தவன்  திரைப் படத்தின்   மூலம்  நடிகரா க   அறிமு கம்   ஆனார் . முதல்   படத்தி லேயே   நல்ல   வரவேற் பை   பெற்ற வர் . அதன் பின் ஜெயம்   கொண் டான் ,  சி லம்பா ட்டம் ,   வெண்ணி லா   கபடி  குழு  ,  தோர ணை  ,  வம் சம். 

 

 

மிக   குறை ந்த   தமிழ்   படங்க ளில்   நடித்திரு ந்தாலு ம்   நடித்த   படங்க ளில்   நல்ல வரவேற் பை   பெற்ற வர் .  இவர்   மேலும்  ஆடுக ளம் ,  ஆரம் பம்  ,  தூங்கா வனம் ,  விசா ரணை ,  வடசெ ன்னை   போன்ற   படங்க ளில்   நடித்தி ருக்கி றார் .

 

 

பெரும் பாலும்   வெற்றிமா றன்   திரை ப்படங் களில்   நடித்து   ரசிகர்க ளை   கவ ர்ந்தவர்  . இவர் தனது   கல்லூ ரி   காதலி   விச லஷ்மி   என் பவரை   திரு மணம்   செய்து   கொண்டா ர் .

 

 

மேலும்  இவர்   தற் போது  நடி ப்பை   தொட ர்ந் து   கிராமத் தில்   இயற் கை   விவ சாயம்   செய்து   கொ ண்டிருக்கி றார் .  இவரது   புகைப் படங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.