பிரபல நடி கரை மதிக் காமல் சண்டை யிட்டுப் பிரிந்த வடி வேலு .!! பல வ ருடங்க ளுக்கு பிறகு மீண் டும் ஒரே படத்தில் இணை யும் கூட் டணி .!! என்ன ஆகு மோ என்ற பயத் தில் ரசிகர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல காமெடி   நடிகர்   வடி வேலு .  பல   முன் னணி   நடிகர் கள்   படத் தில்  நடித்து  சிறந்த   காமெடி   நடிக ராக   இருந்து   கொண்டிரு ந்தார் .  பல பிரச்ச னைகள்   செய்து   சினிமா விட்டு   ஒதுங் கி   தற்போது மீண்டும்   நடிக்க   வந்திரு க்கிறா ர் .

 

இவர்   ஆரம் பத்தில்   பல   முன்ன ணி   நடிகர்க ளிடம்  ச ண்டை இட்டு   வைத்திரு க்கிறார்  . அப்படி ஒரு   நடிகரிட ம்   சண்டை யிட்டு   ப டத்திலி ருந்து  வில க்கப்பட்டு   இரு க்கிறார் .  அந்த   நடிகர்   தனுஷ் தான் .  தனுஷ்   தற் போது   கேப்டன்   மில் லர்  படத்தில்   பிஸி யாக   இ ருந்து  வருகி றார் .

 

 

இதை   அடு த்து   இயக் குன ர்   மாரி   செல்வ ராஜ்   இயக்கத் தில்  நடிக்க   இருக்கி றாராம்  . அந்த படத்தில்  தான்   வடிவே லுவின்   முக்கிய   கதாபாத் திரத் தில்   நடிக்கி றாராம்  . ஏற்க னவே   படிக்கா தவன்   படத்தில்   விவேக்   கதாபா த்திர த்தில்   நடிக்க   இரு ந்தது   வடிவேலு   தான் .

 

ஆனால்   ஷூ ட்டிங்   ஸ் பாட்டில்   அவர்   த  னுஷை   மதிக்கா மல்   நடந்து   கொண்ட தால்  அந்த   பட த்தில்   இருந்து   வில க்கப்பட்டி ருக்கி றார் .  இந்த   நிலை யில்   பல வருடங்க ளுக்குப்   பிறகு மீண்டும்   இந்த   கூட்ட ணி   அமைந்தி ரு க்கிறது .

 

 

மாரி  செல்வ ராஜ்    ஏற்க னவே   இயக்கி ய   மாமன்ன ன்   திரைப்ப டத் திலும்   வடிவே லுவை   முக்கிய   கதாபாத் திரத் தில்   நடி க்க   வை த்திரு க்கிறார்  . அதை   தொ டர்ந்து   தற் போது   தனுஷ்   படத் திலும்   நடிக்க   வைக் க   இருக் கிறா ராம் .

 

 

மேலும்   இருவ ரும்   மீண்டும்   ஒரே   படத் தில்   இணை வதால்   என்ன  ஆகும்   என தற்போது   ரசிகர்க ள்   எதிர்பா ர்த் துக்   கொண்டி ருக் கிறார் .  இது   தற்போ து  வைரலாகி  கொண்டி ருக் கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.