நடி கர் விஜய் யை நான் பார் த்தே ஆக வே ண்டும் .!! விஜய் வீட்டு வாச லில் நின்று கண்ணீர் விட்டு கத றும் பெண் .!! இணை யத்தில் வைர லாகும் வீடியோ உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல நடிகர்   விஜய் .  இவர்   தற் போது   லியோ   படத் தில்   நடித்து   வரு கிறார்  .   இ தன்   படபிடி ப்பும்   தற்போது   விறுவி றுப்பா க  நடந்து  வரு கிறது  .  மேலும் இந்த  படத்தின்   மீது   மிகப் பெரிய   எதிர் பார்ப்பு   இரு ந்து   வரு கிறது.

 

 

இந்த   நி லையில்   தமிழ்   சினிமா வில்   தற்போது   அதிக   ரசிகர்க ளைக்   கொண்ட   நடிகர்   விஜய் தான் .   இவரு க்கு   என   மிகப்   பெரி ய   ரசிகர்   கூட்ட ம்   இருக்கிற  து . இவர்  எது   செய் தாலும்   அதை   இணை யத் தில்   ட்ரெ ண்டிங் காக    மாறிவி டு கிறது

 

.

சமீபத் தில்   கூட இவர்   இன்ஸ் டா கிராம்   கண க்கை   துவங்கி யது   அந்த சில தினங்களில்   மிகப்பெ ரிய  வைர லாக   பேசப்பட் டு   இருந்த து .  மேலும் அதே   சம யத்தில்   தனது   ரசிகை யா க   இருந் தவர்   குழந் தை   இடம்   வீடி யோ   காலில்  இவர் பேசியிரு ந்த து   குறிப்பி டத்த க்கது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   காஞ்சிபு ரத்திலி ருந் து   ரசிகை   ஒருவர்   நடிகர்   விஜ யை   நேரில் காண   வே ண்டும்  என   நீலாங் கரையில்   இருக் கும்   அ வருடைய   வீட் டிற்கு   வந்திரு க்கிறார்   வீட் டின்  வாச லில்   நின் று   கொ ண்டு   இருக் கிறார் .

 

 

சிசி டிவி   கேமராவி ல்   விஜய்   அண்ணா வை   பார்க்க   வேண் டும்   என க  ண்ணீர்   விட்டு  அந்த   ரசிகை  அழு கிறார் .  இந்த வீடியோ   தற் போது   இ ணைய த்தில்   வைர லாகி   கொ ண்டிருக்கி றது .

 

 

மேலும்   தன் னை   பார்க்க   வந்த   ரசிகை யை   விஜய்   சந்திப் பாரா  எ ன்ற   கேள்வி யும்   தற்போது   ரசிக ர்கள்   மத் தியில்  எழு ந்திருக் கிறது .     தற் போது    வைர  லாகும் வீடியோ   இது

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.