பாடல் வரிகள் அசிங் கமாக இருந் தால் உனக் கென்ன பாடு வது மட்டும் தான் உன் வேலை .!!அதை மட்டும் செய் .!! பிரபல பாட கியை கடு மையாக திட்டிய இளைய ராஜா .!! இ ன்றும் அதை நி னைத்து வரு ந்தும் முன் னணி பாடகி.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்  பிரபல   இசைய மைப் பாளர்   இளைய ராஜா  . இவ ருடைய   பாடல்க ளுக்கு   மயங்கா தவர்கள்   யாரும்   இல் லை  .  எ ன்பது   காலகட் டத்தில்   இருந்து   கடைசி யாக   விடுத லை    வரை   ஆயிர த்தி ற்கும்   மேற்ப ட்ட   பாடல்க ளை   இசையமை த்திரு க்கிறா ர் .

 

ஆனால்   இவர்   மிகவும்   கோபக் காரர்   என்பது   பலரு க்கும்   தெரி யும் .  அப்படி த்தான்   பிரபல   பாட கியை   மிகவு ம்   கோபத் தோ டு   இவர் திட்டி   இருக் கிறார் .  இந்த   வி ஷயம்   தற் போது   இணை யத்தில்   பரவ லாக   பேசப்பட் டு   வருகிற து .

 

அந்த   பா டகி   வேறு   யாரு மில்லை   மன தை   வரு டும்   பாட ல்களை   பாடி  ரசிகர் களை   கவர்ந்த   சின்ன குயில்   சித்ரா தான்  . இவர் தமிழ்   மட்டுமின் றி   அ  னைத்து   மொழிக ளிலும்   பல   பாடல் களை  பாடி   இ ருக்கி றார் .   தற் போது   விஜய்  டிவி யில்   சூப்பர்   சிங்க ர்    நடுவரா கவும்   இ ருந்து   வரு கிறார் .

 

 

தேவா   இசை யில்   உ ருவான   பாட லை   சித்ரா  பாட   மு டியாது   என  சொல்லி விட்டா ராம் .  காரண ம்   அந்த பாட ல்   இரட் டை   அர் த்த  முள்ள தால்   மறுத்து விட்டா ராம் .   அத னால்  மற்றொ ரு   நாள்   பாடலை   பாடி   விடலா ம்   என   அன்று அனை வரும்   முடி வெடுத்தி ருக்கிறா ர்கள் .

 

 

அதன் பின்   சித்ரா வை  அந்த பாடலில்   இரு ந்து   நீக்கிவி ட்டார்க ளாம் .  வேறொரு பாடகி அந்த   பாட லை   பாடியி ருக்கி றார்.   இது   அப்ப டியே   இளைய ராஜா விற்கு   தெரிய   வந்திரு க்கி றது .   உடனே   சித்ரா வை   அ ழைத்து   பாடல்  வரிக ள்   அசிங்க மாக   இருந் தால்   உன க்கென்ன? 

 

 

அதையெ ல்லாம்  ஏன்   பார்க் கிறாய்.   உன்   வே லை   எழுத் துக்களு க்கு  குரல்   கொ டுப்பது   மட்டும்  தான்  அதை மட்டு ம்   செய்  .  கதை க்கு   தேவை யானதை   தான்   எழுதி   இருப்பா ர்கள்  என   கோப த்தோடு   சித்ரா வை   திட்டி   இருக் கிறார் .  அப்போது தான்  சித்ரா வுக்கு   அவர்  செய்த   தவறு  புரிந் து  பின்    பல   பாடல்க ளை   பாடி   இருக் கிறா ர் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.