விக்ரம் படத் தில் சந்த னமாக நடிக்க வேண் டியது நான் தான்.!! தேடி வந்த வாய்ப்பு கொடு த்த லோ கேஷ் கனக ராஜ் .!! முடி யவே முடி யாது என விரட்டி அடித்த நடிகர் .!! தற்போது புல ம்பும் நடிகர்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   இயக்கு னர்   லோகே ஷ்   கனக ராஜ் .  இவர்   விக் ரம்   திரைப்ப டத்தின்   வெற்றி யை   தொடர் ந்து   தற்போது   லியோ வில்   விஜ யுடன்   மீண்டும்   இணை ந்து   பணி யாற்றி   வருகி றார் .

 

 

மேலும்   தற் போது   தமிழ்   சினிமா வின்   தவிர் க்க   முடியா த   இயக்குன ராக   இவர்   இருந்து   வ ருகி றார்  . தமிழில் பல  நடிகர்க ளும்   லோகே ஷ்   பட த்தில்   நடிக்க   வேண் டும்  என   விருப்ப ம்   தெரி வித் து    இ ருக்கி றார் கள் .

 

 

மேலும்   விக் ரம்   படத்தில்   விஜய்   சேதுபதி  , பகத்   பாஸி ல்  ,  கமல்  ,  சூ ர்யா என முன் னணி   நடிகர்க ளை   வைத்து  சரி யாக   கையா ண்டு   இருந் தார்.   அதனா ல்   பல  நடிக ர்களும்   இவர்   பட த்தி ல்   நடி த்து   விட் டால்   மார்க் கெட்டை   உ யர்த்திக்   கொள் ளலாம்  என   நினை த்து   வரு கிறார் கள் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   விக்ரம்   படத் தில்   சந்த னம்   கதாபாத் திரத் தில்  நடிப்பத ற்காக   லோ கேஷ்   பிரபல   நடி கரை   முதலி ல்   அனுகி   இருக்கி றார் .   ஆனால்  அவர் அந்த வாய்ப்பே   வேண் டாம்  என   நிராக ரித்துவி ட்டார்  . அந்த நடிகர் வேறு   யாருமி ல்லை   நடிகர்   ராக வா   லா ரன்ஸ் தான் .

 

 

அந்த   சமய த்தில்   மற் ற   ப டங்க ளில்   பி சி யாக   இ ருந்ததா ல்    கால்ஷீட்    கொடுக்க   மு டிய   வில்லை .  அத னால்   விக்ரம்   படத் தில்   சந் தனம்   கதாபாத்தி ரத்தை   மிஸ்   செய் து   விட்டே ன்   என் று ம்   ராகவா   லார ன்ஸ்   சமீபத் திய   பேட்டி யில்   கூறியி ருக்கி றார் .

 

 

ஆனால்   அவர்   நடி ப்பில்   வெளி யான   ருத்ரன்   திரைப்பட ம்   தற்போ து   தோல்வி யடைந்தி ருக்கி றது .  மேலும்   இந்த   படத்தி ற்கா கவா   விக்ர ம்   படத் தை   நிராகரி த்தீர்கள்  என   தற் போது   இணைய த்தில்   பலரும்   பேசி   வருகி றார்க ள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.