இரவு பார் ட்டிக்கு சென்று கொ த்து கொ த்தாக பட வாய்ப்பு வாங் கிய சினேகா .!! சினே காவின் ரகசியங் களை உ டைத்த பிரப லம் .!! இவரும் இப்படி த்தானா.?

0

தமிழ்   சினிமா வின்   புன் னகை   அரசி   என்ற   பட்டத் துடன்   இருப் பவர்   தான்   நடிகை   சினே  கா .   90   காலக ட்டத்தி ல்   தமிழ்   சினிமா வை   தனது   கட்டுப்பா ட்டுக்குள்   வைத் திரு ந்த   ந டிகை  சினேகா .   கிளா மர்  காட்டா மல்   குடு ம்ப   பங்கா ன   படங்க ளில்   நடி த்து   பிர பல   நடிகை யாக   வலம்   வந்த வர் .

 

ஒரு  கட்டத் திற்கு   பின்   கிளா மர்   காட் டியதா ல்   இவ ரை   ரசிகர் கள்   தூக்கி  வைத்து   கொண் டாடி னார்க ள் .   இப்படி பிரபல   நடிகை யா க   இரு ந்த   இவர்   அஜித் ,   விஜய் ,   சிம்பு ,   சூர்யா   போன் ற  நடிகர் கள்   படங் களில்   நடி த்து   மார் க்கெட்டை   மிகப் பெரிய   அ ளவிற்கு   உயர் த் திக்   கொண் டார் .

 

 

மேலும்   முன் னணி   அந்தஸ் தை யும்   பெற் றார் .   இப்படி   முன்ன ணி   நடி கையாக  இருந்த   இவ ர்   திடீரெ ன   நடிகர்   பிரசன் னாவை  திரும ணம்   செய் து   கொண் டார் .   அது அந்த  சமயத் தில்   பெரும்   ஷாக்கை   கொடு த்திரு ந்தது .

 

 

இவர்   முன் னணி  நடி கையாக   இருந் தார்  . ஆனால்   பிரச ன்னா   அப் போ துதான்  வளர்ந் து வரும்    நடி கராக   இருந் தார்  .  திரும ணத்தி ற்கு  பின்   சில   படங் களை  நடித்து   வருகி ன்றார் .   இந்த   நிலை யில்   நடி கை   சினே கா   எப்படி பட   வாய்ப்பு களை    பெற் றார்   எ ன  தற்போ  து  பயில் வான்    ரங் கநாதன்   பேசி   இரு க்கி றார் .

 

 

சமூக   வ லைத்த ளங் களில்   பெரும்   வைர லாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது  .  அதாவது   ஆரம்ப   காலக ட்டத் தில்   பட   வாய்ப் புக்கா க    சினேகா   பல்வே று   இரவு  பார்டி களில்  கலந்து   கொண் டு   தான்   பட   வாய்ப் புகளை   கொ த்து   கொத் தாக   வாங் கினர்   என   தற்போ து   அவர்   கூறியி ருக் கிறார் .

 

 

 

அதைக்   கேட்ட   ரசிகர் கள்   பயில் வான்   ரங்க நாதன்   கடும்   வார்த் தைகளில்   தற்போ து  திட்டி   வருகி றார் கள் .   ஏனென் றால்   சி னேகா விற்கு  பெரும்   ரசிகர் கூட்டம்  இருந் தது  .  மேலும்  இது   தற் போது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   கொண் டு   இருக் கிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.