பிரபல நடிகை யை உருகி உருகி காத லித்த இளைய ராஜா.!! வேண் டவே வேண் டாம் என ஊரை விட்டு ஓடிய நடிகை .!! இளைய ராஜா வின் பாடல் கள் பின் னால் இருக் கும் சோகம்.!!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிர பல   இசை யமை ப்பா ளர்   இளை யராஜா  .   கிட்டத் தட்ட   ஆயிரத் தி ற்கும்   மேலான   பாடல் களை  இசை யமை த்தவர் .   இவர்  மூன்று   தலைமு றைகளை   க டந்து   தற் போது   வரை   கடை சியாக   விடு தலை  திரைப்பட த்தில்  கூட   இசை யமை த்திரு ந்தார் .

 

 

மேலும்   காதல் ,   நட்பு ,   குடும் ப ,   பாசம் ,  திருவி ழா  என   அனை த்து   வித மான   உணர் வுக ளுக்கும்   இவரு டைய   பாட ல்கள்   பொருந் தும் .   இப்படி   அனை த்து   உணர்வுக ளுக் கும்   இசை   இளைய ராஜா வின்  வாழ்க் கையில்   சொல்ல ப்படாத  பல காதல்   கதைக ளும்   இருந் திருக் கிறது .

 

இளை யராஜா   ஜீவா  என்பவ ருக் கும்   பெற் றோர் கள்   சம்மத த்தோடு   திரும ணம்   நடை பெ ற்றது  .  இவர்க ளுடைய   மகன் கள்   தான்   கார்த்தி க்   ராஜா ,   யுவன் சங்கர் ராஜா   , பவதா ரணி   மூவரு ம்   இசை   துறை யில்   தான்  இருக் கிறார் கள் .

 

 

இவரு டைய   மனைவி   சில   வருட ங்களு க்கு   முன்பு   இற ந்தார் .  இந்த  திரும ணத்திற்கு   முன்பு   இளை யராஜா  ஒரு   பெண் ணை   உருகி   உருகி   காதல்   செய்து இருக்கி றார் .   இளைய ராஜா   காய த்ரி   வீரா  என்ற   பெ ண்ணை   ஒருதலை யாக   காதலித் தி ருக்கி றார் .

 

 

அந்த   பெ ண்ணும்   இசைக்க லை ஞர் தான் .   இளைய ராஜா   அந்த   பெண் ணிடம்   தன் காதலை   நேரடி யாகவே   தெரி வித்திரு க்கிறா ர்.   ஆனால் அந்த  பெண்   இளை யராஜா வின்   காத லை   மறு த்து   விட் டார்  .  ஆனா ல்   தொடர்ந் து   இளைய ராஜா   வை   காதல்  செய்  து   வந் திருக்கி றார் .

 

 

அந்த   காதல்   தோல் வியால்   தான்   பல   படங்க ளுக்கு   தொ டர்ந்து   இசைய மைத்து     பெரிய   வெற்றி யாள ராக   மா றினார் .   இளை யராஜா   காதல்   பாட ல்கள்   பின்னால்   இப்படி  ஒரு   கதை   இருக்கி றதா   ?    இது   தற் போது   இணை யத்தில்   வைர லாகி   கொண் டிருக் கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.