பிர பல வில் லன் நடி கர் பெ சன்ட் ரவி யின் பலரும் பார் த்திடாத குடும்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகரா க   இருப்ப வர்  தான்   நடி கர்  பெச ன்ட்  ரவி .   தமிழில்   வி ல்லன்   மற்று ம்   குணசி த்திரம்   போன்ற   கதா பாத்தி ரங்களி ல்   நடி த்து   வரு கிறார் .   தமிழி ல்   1995ஆம்   ஆண்டு   லக்கிய   மேன்    படத் தில்   நடி த்து   நடிக ராக   அறிமு கமானா ர் .

 

 

இவர்  அதை   தொ டர்ந்து   முதல் வன்  ,   தமிழ் ,   தீனா ,   சிட்டி சன் .  மேலும்   வி ல்லன் ,   அருள்  ,  போக்  கிரி ,   சிங் கம் ,   கெத்து  ,  பைர வா  ,  கோலி சோடா   போன்ற பல திரைப்பட ங்க ளி  ல்   நடித்தி ருக்கி றார் .

 

 

தமி ழில்   கடைசி யாக  தி   லெ ஜென்ட்   என்ற   திரைப் பட த்தில்   நடித்தி ருந் தார் .  மேலும்   தற் போது   வரை   தமி ழில்   மட் டும்   1 00   படங்க ளுக்கு   மேல்   நடித்தி ருப் பார் .

 

 

இவர்   மே லும்   தெலு ங்கு   ,  மலை யாளம் ,   கன்ன டம்   என   அங் கும்   பல  திரை ப்படங் களில்   நடித் திருக் கிறார்  .  இவர்   இ ப்படி   மு ன்னணி   வில் லன்  நடி கராக  இருந்து   வந் தா ர் .  அவரு டைய   ம னைவியின்   பெயர்   பிரபாவ தி .

 

 

மேலும்   இவ ருக்கு   ஸ் வேதா   ஸ்ரீ   என்ற   மக ளும்  ,  பிரண வ்   என்ற  ம கனும்   இருக்கி றார்கள் .   யாரு ம்   பார்த்தி ராத    குடும் ப   புகைப் படங் கள்   இதோ 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.