பிர பல நடி கர் பிர காஷ் ராஜின் பலரும் பார் த்திடாத மனைவி குழ ந்தை மற்றும் குடு ம்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரப ல   நடிக ராக   இருப்ப வர்   தான்   நடி கர்   பி ரகா ஷ்ராஜ் .  தமிழில்   1993 ஆம் ஆண்டு   டூயட்   என்ற   திரைப் படத் தில்   நடி த்து   அறி முகம்   ஆனார் .   அதை   தொ டர்ந்து   நிலா ,   பா ம்பே  ,  ஆசை  ,  மி ன்சார   கனவு ,  இரு வர் .

 

 

மேலும்  அரவிந்த ன்   போன்ற ஹிட்   திரை ப்படங் களில்  நடித் தார் .    பத்ரி ,   வாஞ் சிநாதன்  என   பல   திரைப்பட ங்க ளில்   நடித்தி ருக்கி றார் .  மேலும்   தமிழில்  உள்ள  முன் னணி   நடிகர் கள்   படங்க ளில்     வில்ல னாகவு ம்   நடித்தி ருக் கிறார் .

 

 

கடை சியாக   வாரிசு   திரைப் படத் தில்   நடித்திரு ந் தார்   என்பது   குறிப் பிடத்த க்கது  .  மேலு ம்   இவர்   நடிப் பில்   அடுத்த தாக   பொன் னியி ன்   செல் வன்   இரண் டாம்   பாகம்   வெளியா க   இரு க்கிறது .

 

 

மேலும்  இவர்   நடிகை  லலிதா   குமா ரி   எ ன்பவரை   1994 ஆம் ஆண்டு   திரு மணம்   செய் தார் .   இவரு க்கு   இரண்டு   மகள்க ளும்   இருக்கி றார் கள் .   2009 ஆம் ஆண்டு   விவாக ரத்து   பெ ற்று   பிரிந் தனர் .

 

 

பின்   இவர்   போனி   வர்மா   என்பவ ரை   2019 ஆம் ஆண்டு   திரும ண ம்   செய்து   கொண் டார் .   இந்த   ஜோடி க்கு   ஒரு மகன்   இரு க்கிறார்  .  இவரு டைய   பலரும்   பார்த்தி டாத   புகை ப்பட ங்கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.