பிர பல நடிகர் சி யான் விக்ர மின் பலரும் பார்த் திடாத அரிய சிறு வயது மற்றும் கு டும்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிக ராக  இருப் பவர்   தான்   நடி கர்   விக் ரம்  .  முத லில்   சோலா   டீ    போன்ற   விள ம்பர    ப  டங் களில்   நடி த்து   வ ந்தா ர் .   இவ  ர்   ஆரம்ப   காலக ட்டத் தில்   தொட ர்ந்து    அதிக   படங்க ளை   நடி த்து   வந் தார் .

 

 

ஆ னால்   இவ ருக்கு   எந்த   திரைப்ப டங்க ளுமே   வெற் றியை   கொடு க்கவி ல்லை . உல்லா சம்   என்ற  திரைப்ப டத் தில்  அஜித் உடன்   இணை ந்து   நடித் தார் .   மேலும்   அந்த   சமயத் தில்  அஜித் ,   அப்பா ஸ்   போ ன்ற  நடிகர்க ளுக்கு   பின்ன ணி  குர லும்  கொடு த்தா ர் .

 

 

பின்   இயக் குன ர்   பாலா   இயக்க த்தில்  சேது  இவரு க்கு   மிகப் பெரிய   வெற் றியை  கொ டுத்தது .  பின்   ஜெமினி  ,  கிங் ,   தூள்  ,   சாமி   போன்ற   திரைப்ப டங்க ள்   நடித் தார்  .  மேலும்   பிதா மகன் ,    அந்நி யன்  ,  மஜா  ,   பீமா என   தொ டர்ந்து   ஹிட்   திரைப்ப டங்களை   மட்டு மே   கொடு த்து   வந்தா ர்  .

 

 

ஆனால்   அதன் பின்   கந்த சாமி  ,  ராவ ணன்    போன்ற   சில   படங் கள்   தோ ல்வியை   கொடுத் தது  .  அதன் பின்   தற் போது   வரை  ஒரு   நிலையா ன   வெற்றி   கொடுக் காமல்   இருந் து   வரு கிறார்  .

 

கடைசி யாக  பொன்னி யின்   செ ல்வன்    வெளி யாகி     மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொடு த்தது .   இவர்   சை லஜா   என்ப வரை   1992 ஆம் ஆண்டு   திரும ணம்   செய்து  இவர்க ளுக்கு   அக்ஷி தா   மற்று ம்   துருவ்     என்ற    மகள்  மற்றும்   மகன்   இருக்கி றார் கள்  .

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.