சில் லுனு ஒரு காதல் பட சூர்யா வின் ரீல் மகளா இது .!! ஆளே அடை யாளம் தெரி யாத அள விற்கு வளர் ந்த அவரி ன் புகைப் படங்கள்.!

0

தமி ழில்   2006 ஆம் ஆண்டு   வெளி யான   திரைப்ப டம்   தான்   சி ல்லுனு  ஒரு   காதல் .   இந்த படத்தில்   குழ ந்தை   நட்சத்தி ரமாக   அறிமுக மான   நடிகை  தான்   சிரி யா   சர்மா  .  அதன்  பின்  இவர்   ஹி ந்தி ,   தெலு ங்கு ,   கன் னடம்   மொ ழிகளி ல்   நடி த்து  வந் தார் .

 

 

2019  எந்தி ரன்  திரைப் படத் தில்   இறுதி   காட் சியில்   சிறிய   கதா பாத் திரத்தில்   நடித் திரு ப்பார்  .  அதன் பின்    2012 ஆம்   ஆண்டு   நீதா னே   என்   பொன் வசந்தம்   என்ற   திரைப்பட த்தி ல்   நடித்தி ருப் பார் .

 

 

அதன் பின்  இவர்   எந்த ஒரு தமிழ்   திரைப்ப டங்க ளையும்  நடிக் கவில் லை .   தெலு ங்கு   மற் றும்   ஹிந் தி   திரை ப்படங்க ளை   தொடர் ந்து   கவ னம்   செலு த்தி   வருகி றார்  .

 

 

இப்படி   குழந் தை   நட்சத்திர மாக   இரு ந்தவர்    தற்போ து   வள ர்ந்து   பிரபல   நடிகை களு க்கு   வகை யில்   இ ருக்கி றார் .  மேலும்   தற் போது   நடிப் பை   த விர்த்து   படித்து  வக்கீல்   ஆக   மாறி   இரு க்கிறா ர்  .  அதன்   புகை ப்பட ங்கள்   தற் போது   இணை யத்தில்   வைரலா கி   வரு கிறது .

 

 

அதை   பார் த்த   ப லரும்   சி ல்லுனு  ஒரு   காதல்   படத் தில்   குழந்தை  நட்சத் திரமா க  நடித்த   நடி கை யா   இது   .  அந்த   அ ள வுக்கு இவர்   வளர்ச்சி யை   பார் த்து  அனை வரும்  ஷாக்  ஆகி   இருக் கிறா ர்கள்  .  இவரு டைய   புகைப் படங் கள் 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.