ஊரு க்கு மட்டும் தான் உப தேசமா விஜய் .!! நீ எதுவும் செய்ய மாட் டியா. ? விஜ யை வெளு த்து வா ங்கிய பிர பலம் .!! வைர லாகும் வீடி யோ உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப ல   நடிக ராக   இரு ப்பவ ர்   விஜய் .   இவர்   தற்போ து   லோ கேஷ்   கன கராஜ்   இயக்கத் தில்   லியோ   படத் தில்   நடி த்து   வருகி றார் .  இந்த   படத்தின்  மீது    மிகப்பெ ரிய   எதிர்பா ர்ப்பு   இருந் து   வருகி றது .

 

 

மே லும்   வி ஜயும்  பல   வருடங் க ளாக  தன து   படங்க ளி ல்   அர சியல்   வசனங்க  ளை  பேசி   வருகி ன்றார் .   அத னால்  இவர்   கண் டிப்பா க   அ ரசியலு க் கு   வரு வார்   என   ரசிகர்கள்   பெரிய   அள வில்   எதி ர்பா ர்த்துக்  கொண் டிருக்கி றார்  கள்.

 

 

இத ற்கு   ஏற்றா ர்   போல்   இவரு ம்   வா ரிசு    சம யத்தில்   ரசிகர்க ளை   சந்தித் து   பல   விஷயங் களை   பேசி   இருக் கிறார் .   அதில்   அரசி யல்   சம்பந்த ப்பட்ட   விஷய ங்களை  பேசி   இருப் பதாக   த கவல் கள்   வெளி யாகி   இருந் தது  .

 

 

அதே   சமயத் தில்   நேற்று   டா க்டர்   அம்பே த்கரின்   பிறந் த   நாளை   முன்னி ட்டு   மக்கள்   இயக் க   நிர்வாகி களு க்கு   அவரு டைய   சிலை க்கு   மாலை   அணி விக்கும்  படி விஜய்  சொல்லிய தாக   தகவ ல்   வெளியா கி   இருந் தது .   அதன்ப டி   அவரது   ரசிக ர்கள்    சிலை க்கு  மாலை   அணி வித்து   இருந் தனர் .

 

 

தற் போது   ரசிகர் களுக்கு     உபதே சம்   செய்யும்   விஜய்   நீங்கள்   வீட் டில்   அம்பேத் கர்   போட் டோவை  வைத்து ஒரு   மாலை   போட வில்லை யே   என பிரபல   பத்திரி க்கையா ளர்   விம ர்சனம்   செய்தி ருக்கி றார்  .  மேலும் ஊருக்கு   மட் டும்  தான்   உப தேசமா   என்றெ ல்லாம்   அவ ரை   கேட்டிருக் கிறா ர்  .

 

 

பெரும்பா லும்  விஜய்   மேடை களில்   வசனம்  வசன மாக    ரசிகர்க ளுக்கு   உப தேசம்   செய்கி றார்  .   நிஜ   வாழ்க் கை யில்   கடைபி டிப்பதி ல்லை   என்று இவர் மீது  ஒரு   குற்றச் சாட்டு  இருக் கிறது .    இந்த   வீடி யோ   தற் போது  இணைய த்தில்   வைர லாகி   கொண் டிரு க்கிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.