நடிகர் சிம்பு வை தொ டர்ந்து வட சென்னை கதை யை ரிஜெக்ட் செய்த முன்ன ணி நடிக ர் .!! வேறு வழியே இல் லாமல் தனுஷை வைத்து இய க்கிய வெற்றி மாறன் .!! நல்ல வேளை அந்த நடி கர் நடி க்கல.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   இயக் குனர்   வெற்றி  மா றன்  .  இவர்   இயக்க த்தில்   சமீபத் தில்   வெளியா ன   திரை ப்படம்   விடுத லை .   இந்த   திரைப்ப டமும்  இவ  ருக்கு   நல்ல   வெற்றி யை   கொ டுத்தது .

 

 

ஆனால்   தற் போது   வரை   ரசிகர் களுக்கு    மிகவும்   ஃபே வரட்   படமா க  இரு ப்பது   வடசெ ன்னை   தான்  .  இந்த   பட த்தின்   இரண்டாம் பாகம்  தான்   பலரு ம்   கே ட்டுக்   கொண்டி ருக்கி றார்கள் .   அந்த   அளவி ற்கு   இந்த படம்   ரசிகர்  களை    கவர்ந் திருக் கிறது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   இந்த ப்   பட த்தில்   தனுஷ்   கதா நாயக னாக   நடி த்திரு ப்பார் .  ஆனால்   முத லில்   இந்த   படத்தி ல்  கதாநா யகனா க   நடிக் க    சிம் புவை   தான்   வெற்றி மாறன்   அணு கி   இருக் கிறார்  .  ஆனால்   அப் போது   சிம்புவி ன்   உடல் எடை சரியா க   இல்லா ததால்   அவரே   ரி ஜெக்ட்   செய் து   விட்டா ராம் .

 

 

அதன் பின்  அவர்   தற் போது   பான் இந்திய  நடி கராக   இரு க்கும்   அல்லு   அர் ஜுனை   நாடி   இருக்கி றார் .  புஷ்பா   படத்தி ற்கு   பின்  அவ ர்   பெரிய    மார்க் கெட்டை   பி டித்து   விட் டார்  .  ஆனால்   அந்த   சமயத் தில்   கதை   அவரு க்கு   மிகவும் பிடித்து   விட்ட தாம்  . ஆனால்   இது   வட   சென் னையி ல்   நடக் கும்   கதை .

 

 

அதனால்   அங்கு ள்ள   பகுதி   மக்க ளை   நன் றாக   உள்வா ங்க   வேண் டும் .   தன க்கு   அப்படிப் பட்ட   அனுப வம்   கிடை யாது   என    ரிஜெ க்ட்   செய் து   விட்டா ராம் .   அதன் பின்   தான் வேறு   வழியே   இல்லா மல்   வழக் கம்   போல்   தனுஷி டம்  சென்று    இருவ ரும்   வடசென் னை   படத்தை  உருவா க்கி   இருக்கி றா ர்கள் .

 

 

ஆனா ல்   படம்   வெளி யாகி    எ திர்பா ராத   அள வுக்கு  மிகப் பெரிய   வெற் றியை  கொடு த்து   இரு ந்தது .   இந்த   படத்தி ன்   இ ரண்டா ம்   பாகம்   எப் போது   வெளி  யாகும்  என    ரசிக ர்கள்   எதிர் பார்த் துக்   கொண் டிருக் கிறா ர்கள் .   மேலும் இந்த  தகவல்   தற் போது     இணை யத்தில்   வைரல்   ஆகி   கொண் டு   இரு க்கி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.