உன் னோட திமிர் எல் லாம் என் கிட்ட ஆகாது .!! பிரபல நடிகரை வெறு த்து 20 ஆண்டுக ளாக ஒது க்கிய நடிகர் கமல் ஹாசன் .!! எந்த நடிகர் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சினி மாவில்    பிரபல   நடி கராக   இருப்ப வர்    உலகநா யகன்   கமல்ஹா சன் .   இவர்   தற் போது   இந்தி யன் 2     படத் தில்   பிஸி யாக   நடி த்து   வருகி றார்  .  அதை   தொடர் ந்து   அடு த்த   படங் களில்   கமிட்டா ய்   இருக்கி றார் .

 

 

மேலு ம்   சில   திரைப்படங் களை   த யாரிக்க வும்   செய்தி ருக்கி றார்  . இந்த நிலை யில்   இவ ர்   த ற்போது   பல   ஆ ண்டுக ளாக   ஒரு   நகைச் சுவை   நடி கரை   ஒதுக்கி வந்தி ருப் பதாக   தகவ ல்கள்   வெளியா கி   இருக் கிறது  .  அந்த நடிகர் வேறு   யாரும் இல்லை  நடி கர்   கவுண் டமணி   தான் .

 

 

80   காலக ட்டத் தில்   தலைசி றந்த   கா மெடி   நடிக ராக  இருந்த வ ர்  இவர் .   மேலும் ஹீரோக் களுக்கு   இணை யான   சம்பள த்தை   வாங்கி யவர்   இவர்  . இவரு டைய   வசனங் களை   தா ண் டி   அவரு டைய   இரட் டை   அர்த்த ங்களும்   சேர்ந் தது   தான் படத் திற்கு   மிகவு ம்  வலு   சே ர்த்து   இருக் கிறது .

 

 

மேலும்  உருவ  கேலி   அடுத்த வரை   மட்டும்   தட் டுவது   போல தா   பேச் சும்   இருக் கும்  .  மேலும்  நிஜ   வாழ்க் கையி லும்   இ வருடை ய   நகைச்சு வைத் தன்மை   அப்படி த்தான்  அமைந் திருக் கிறது .   பெரு ம்பாலும்   சத்ய ராஜ் ,   மணிவண் ணன்   போன்றவ ர்களும்   அதிக   நே ரம்  செலவ ழித்து   நடிக்க வும்   செய் திருக் கிறார் .

 

 

ஆனா ல்   இவர்   ஒருமை யில்  பேசும்   விதம்  , அடுத்த வரை   கேலி   செ ய்யும்   விதம்  எல்லாம்   நடிகர்   கமல ஹாசனு க்கு   பிடிக் காமலே யே   இருந் திருக்கி றது .   ஒரு கட்டத்தி ற்கு   மேல்   தாங் கிக்   கொள் ள   முடி யாத   கமல்ஹாச ன்   அவரை தன் படத்தில்   கமிட்   செய் ய   மறுத்தி ருக்கி றார் .

 

 

ஆரம் பத்தில்   பல   படங்க ளில்    இணை ந்து     நடித் திருந்தா லும்   ஒரு   கட்ட த்திற்கு   பின் அவரை  தன்   படத்தி ல்   நடிக்க  விடா மல்   செய்து   இருக்கி றார் . இந்தியன் படத் திற்கு   பின்   எந்த ஒரு   படத் திலும்   இணை ந்து  நடிக்க வே  இ ல்லை   இந்த கூட் டணி .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.