பிரபல நடி கர் பிரசா ந்தின் பல ரும் பார்த் திராத அவரு டைய திரு மண மற் றும் குடு ம்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

90   காலகட் டத்தில்   தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல   நடிக ராக   இருந் தவர்   தான்  நடிகர் பிரசா ந்த்  .  இவர் பிரபல   நடி கர்   தியாகரா ஜன்   மகன் .   1990 ஆம் ஆண்டு   வை காசி   பொறந் தாச்சு  படத் தின்   மூலம்   கதா நாயக னாக   அறி முக மானார்.

 

 

இவர்  அதை   தொட ர்ந்து  வண்ண  வண் ண   பூக் கள்  ,  உனக் காக   பிறந்தே ன்   என்ற  திரைப் படங்க ளை   நடி த் தார்  .  பின்  சில   ஹிந்தி ,  தெலு ங்கு   படங் களில்  நடித்து   வந்தா  ர்  .  அதன்பின்   தொ டர்ந்து   தமிழ்   தி ரைப் படங்க ளில்   மட் டுமே   நடித் தார் .

 

 

பின்   கிருஷ் ணா ,   ஜீன்ஸ் ,   ஜோடி ,   ஹலோ ,   குட் லக் ,   ஸ்டார்  ,  வின்னர்  என   தொடர் ந்து   வெ ற்றி  களை   கொ டுத் து   வந் தவர்  2000   தி ற்கு   பின் னர்   சரியான வெற்றி யை   கொடு க்கவி ல்லை .   

 

 

மேலும்   இந்த   வரு டம்   இவர்   நடி ப்பில்   அந்த கண்   திரைப் படம்   உருவா கியிருக் கிறது .   மேலும்   பார் த்தேன்   ரசித் தேன்   என்ற  ஒரே   ஒரு   பா டலை   மட் டும்    இவர் பாடியி ருக் கிறார் .   2005 ஆம் ஆண்டு   கிர கலட்சுமி   என்பவ ரை   இவர்   திரும ணம்   செய்து   கொண் டார் .

 

அதற்கு   அடு த்த   வருஷ மே   இவர் களுக்கு   ஒரு   மக னும்   பிறந் தார்  .  ஆனா ல்   மூன்று   வருடத் திற்கு   பின்    விவா கரத்து   பெற் று   பிரி ந்து   விட் டன ர் .   தற் போது   வரை   பிரசா ந்த்   தனி யாகத் தான்   வாழ் ந்து  வருகி றார் .   இவருடை ய   திரு மண   மற்றும்   குடு ம்ப   புகைப் படங் கள்  

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.