பொன்னி யின் செல் வன் குந்த வை என க்கு வந்த வாய்ப்பு தான் .!! திரிஷா முன்பே குத்தி காட் டிய நயன் தாரா .!! மீண் டும் வெடி க்கும் திரி ஷா மற் றும் நயன் தாரா பிரச்ச னை.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடி கை   நயன் தாரா .   மேலும்   இவர்  தான்   லேடி   சூப்பர்   ஸ் டார்   ஆக  பல   வருடங்க ளாக   இ  ருந்து   வருகி றா ர் .  இவர்   திருமண த்திற்கு   பின்னர் பல  பிரச்சனை களை   சந் தித்து   வருகி றார் .

 

 

மேலும்   இவரு டைய  படங் களு ம்   மக்கள்   மத்தியில்  நல்ல   வரவே ற்பை  கொடுக் கவில்லை  .  அத னால்   என்ன   செய் வ து  என்று   தெரி யாமல்   இரு ந்து   வருகி றார் நய ன் தாரா .  மேலும்   அவருடை ய   சம கால   நடிகை தான்   த்ரி ஷா .

 

 

நயன் தாரா  அப் போது   முதல்   இப் போது   வரை    மார்க் கெட்டை   தக்க   வைத் திருக்கி றார்  .  ஆனா ல்   திரிஷா  இடையி ல்   பல  தோ ல்வி   கொடு த்து   காணா மல்  போய் பின்  96   பட த்தின்   மூல ம்   ரீ   எ ன்ட்ரி   கொடு த்தார் .  இந்த   நிலை யில்    நயன்தா ராவின்   படங்க ள்   தற் போது   சரியா க   போகவி ல்லை .

 

 

 

த்ரிஷா   பொ ன்னியின்   செல்வ ன்  குந்தவை யாக  மீண் டும்   ஒட்டு மொத்த   ரசிகர் களை   கவ ர்ந்து   விட் டார்.   இந்த   நிலை யில்   சமீப த்தில்   பிரபல   விருது   வழங் கும்   விழா வில்   நயன்   மற்றும்   திரி ஷா   கலந்து   கொண் டனர்  .  இதி ல்    நயன்தா ராவுக்கு    10   ஆண்டு களில்   சிற ந்த   நடிகை   என்ற   விருது  வழங் கப்ப ட்டது .

 

 

அப் போது  பேசிய   நயன் தாரா   மணிர த்தினம்   பற்றி   பேசி   இரு ந்தார் .   அதா வது  அவர்   பொ ன்னியின்   செல் வன்   திரை ப்படம்   குந்த வை   கதா பாத்தி ரத்தில் அவர்  தான்   நடிக்க   இருந்த தாம் .  ஆனால்  அவர்   அந்த   வாய் ப்பை   தவற விட   த்ரிஷா   வாய் ப்பை   பயன் படு த்திக்   கொ ண்டார் .

 

 

இதை   திரி ஷா  முன்னி லையில்   நயன் தாரா   சு ட்டிக் காட்டி   இருக் கிறார்   என   தற் போது   இணை யத் தில்   பலரும்   பேசி   வருகி றார் கள்.    மேலும்  இது   தற் போது   இருவ ருக்கும்   மீண் டும்   பிரச் சனை  என   பல ரும்   சொல் லி    இணை யத்தி லும்    வைர லாகி   கொ ண்டிரு க்கி  றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.