பா ப நாசம் பட த்தில் குழ ந்தை நட்சத் திரமாக நடித்த நடிகை யா இது. !! வளர்ந் து கிளா மர் மாறிய நடி கை .!! லேட்ட ஸ்ட் புகைப்ப டங்கள்.!!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல நடிகர்   கமலஹா சன்  .  அவர்   நடிப் பில்   வெளி யான   திரைப் படம்   தான்  பாபநா சம்  . இந்த படத்தில்   அவரு டைய   இரண் டாவது  மகளாக   நடித் தவர்  தான்  எஸ் த ர்   அணில்  .  இவர்   பிரப ல   மலை யாள   நடிகை .

 

 

2010  ஆம் ஆண்டு   நல்ல வன்   என்ற   திரைப்ப டத் தி  ல்   குழந்தை   ந ட்சத்திர மாக   அறிமுகமா னார்  .  அதைத் தொடர்ந்து  பல   திரைப்பட ங்க ளில்   குழந் தை  நட்சத்தி ரமாக   நடி த்தது   வந்த வர்   திருஷ்யம்   திரைப்ப டத்தி லும்   நடித் திரு ந்தார் .

 

 

 

அந்த   படத் தின்   தமிழ்   ரீமேக்   ஆன   பாபநா சம்   திரைப் படத்தி லும்   அவரே நடி த்து   இருந்தா ர் .   இந்த படத்தின்  மூல ம்   தமி ழிலும்   அறி முகமா னார் .   அதைத்   தொடர் ந்து   மலை யாளம்   மற்றும்   தெலுங் கு   படங்களி ல்   நடி த்து   வந்தார் .

 

 

தமிழில்  இந்த  வருட ம்  v 3   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   நடித்தி ருக்கி றார்  . மேலும்   பாபநா சம்   படத்தி ற்காக   சிறந் த   குழந்தை   நட்சத்தி ரக்கா ன   விருதை யும்   இவர்  வாங்கி   இருக் கிறார் .

 

 

தற்போது இவர்   இருப து   வய தை   கடந் திருக்கி றா ர் .  இத னால்   தற் போது   கிளா மர்   போ ட்டோ  ஷூட்   எடுத்து   இணை யத் தில்   ப  திவு  செய்து  வருகி றார்  .  இதன்   மூலம்   ஒரு சில   திரைப் படங் களில்   க தாநா யகி யாக  நடிக்க   இரு ப்பதாக   சொல் லப்படுகி றது .   இவருடை ய   லேட்ட ஸ்ட்   புகைப் படங் கள்  

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.