நடிக ராக அவ தாரம் எடு க்க ப் போகும் இயக் குனர் லோகேஷ் கனக ராஜ். !! கெஸ்ட் ரோல் எல் லாம் கிடை யாது .!! முழு ஹீரோ தான் .!! அது வும் எந்த இயக் குனர் தெரி யுமா.?

0

தற் போது   தமிழ்   சினிமா வின்   தவிர் க்க   முடி யாத  இயக்  குன ராக   இருப் பவர்  தான்   இயக் குன ர்   லோ கேஷ்  கன கராஜ் .  இவர்   விக் ரம்   வெற்றி யை   தொட ர்ந்து    தற்போது   விஜய்   வை த்து   லீயோ   திரைப் படத் தை   இய க்கி   வருகி றார் .

 

 

இந்த   படத் தின்   ஷூட்டிங்   காஷ் மீரில்   நிறை வ டைந்து   தற் போ து   அடு த்த   கட்ட ஷூ ட்டிங்   நட க்க   இருக்கி றது  .  இந்த   நிலை யில்   தற் போது   பிஸியா ன   இயக் குனர்   என்றா ல்   லோகே ஷ்   கன கராஜ்   தான் .   அடு த்து   கைதி 2 ,    விக் ரம்   2  .

 

 

 

மே லும்   சூப்பர்   ஸ் டார்   ர ஜினியை   வை த்து   புதிய படம்   என   மிக வும்   பி ஸியான  இயக் குனராக  இருந் து   வருகி றார் .   இந்த   நிலையி ல்   தன்னு டைய   நண் பன்   ஆர் ஜே   பாலாஜி யின்   சிங் கப்பூர்   சலூன்    திரைப்ப டத் தில்   ஒரு   சிறிய   கதாபா த்தி ரத்தி ல்   நடிக் க   இருக் கிறார் .

 

 

அதை   தொ டர்ந் து   தற் போது   முதல்   முறை யாக   முழு   நீளப் படத்தி ல்   கதாநா யகனாக   அறிமு கமாக   இருக் கிறா ராம்    லோ கேஷ்   கனக ராஜ் .  இது   பலருக் கும்   ஆச்சரிய த்தை   கொ டுத்து   இருக் கிறது .  அவருட ன்   இணை ந்து  அ னிருத்   இந்த  படத் தில்   நடிக ராக   அறிமுக மாக   இருக் கிறா ர் .

 

 

ஒரே   படத் தில்   இருவ ரும்   லீட்  ரோல்   செய்ய   இருப்ப தாக    தகவ ல்க ள்   வெளி யாகி   இருக் கிறது  .  இந்த   படத் தை   பிர பல   ஸ் டண்ட்   இயக்கு னர்களா க  இருக் கும்   அன்பு   அறிவு   மாஸ் ட ர்  இய க்க  இருக்கிறா ர் கள் .   இவர் கள்   ஸ்ட ண்ட்  இயக் குனர்க ளாக  இரு ந்து   தற் போது   படத் தை   இயக் க   இருக் கிறார் கள் .

 

 

இது   கு றித்து   அதிகார ப்பூர் வமான   அறிவி ப்பு   விரை வில்   வெளி யாகும் என்று  எதிர்பா ர்க்கப் படுகி றது  .  மேலும்   இதன் மூலம்   நடிக ராகவும்  லோகேஷ்  அறிமு கமாக   இருக் கிறார்  என்ற செய்தி   அவர து   ரசிகர்க ளுக்கு   மேலு ம்   மகிழ்ச் சியை  கொடுத் திரு க்கிறது .    இது    தற் போது   இ  ணையத் தில்    வைர லாகி  கொ ண்டிருக் கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.