நடி கை ராதிகா வின் சகோ தரி நிரோஷா வின் பலரு ம் பார்த் திராத சிறு வயது மற் றும் குடு ம்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகை யாக   இருந்த வர் தான்   நடிகை   நிரோ ஷா .  இவர்   தமிழ்   மட் டும்  இன்றி   தெ லுங்கு ,   மலை யாளம்  ,  க ன்னடம்   போன்ற  பல   மொழிக ளிலும்   நடித் திருக் கிறார் .

 

 

இவர்  நடிகை    ராதிகா வின்   சகோ தரி .    இவர்   மணிர த்தினம்  இயக் கிய   அக்னி நட்ச த்திரம்   என்ற   திரைப்ப டத்தி ன்   மூலம்   நடிகை யாக   அறிமு கமானா  ர்.

 

 

அதை  தொடர் ந்து   சூரசம் ஹாரம்  ,  செந் தூரப் பூவே ,   மருதுபா ண்டி  ,   இணை ந்த   கைகள்   தொ டர்ந்து   பல   படங்க ளில்   நடித்தி ருக்கி றார்  .  தற் போது   கூட   பொ ட்டு  ,  100  ,    ராஜா  வம் சம்   போன் ற   படங்க ளில்   நடித் தார் .

 

 

மே லும்  இவர்   தன்னு டன்   ப  டங்களில்   இணை ந்து   ந டித்த  நடி கர்   ராம் கியை   காதலி த்து   திருமண ம்   செய்து   கொ ண்டார் .   இவரு டைய   சகோ தரி   ரா திகாவும்    முன் னணி   நடிகை யாக  இருந்த வர்  தான் .

 

ரஜினி ,   கமல்   என   உச்ச   நடிகர்க ளுக்கு   ஜோடி யாக   நடித் தவர்   .  இவர்களு டைய   பலரும்   பார்த் திராத   சிறு வய து   மற்று ம்   குடும் ப    புகைப்பட  ங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.