பிர பல நடி கர் மாதவ னின் பல ரும் பார்த் திராத திரும ணம் மற் றும் முழு குடும்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்  பிரபல   நடிக ராக  இருப் பவர்  தான்  நடிகர்   மாத வன் .  இவர்  நடிகர்   மட் டும்   இன்றி   இயக் குனர்  ,   தயா ரிப்பாள ராகவும்   இரு ந்து   வருகி றார் .  ஆரம்ப த்தில்  பல   ஹிந்தி  சீரியல்க ளில்   இவர்   நடி த்தார் .

 

 

1999  ஆம் ஆண்டு   அலை பாயுதே  என்ற   திரைப் படத் தின்   மூலம்  ஹீரோ வாக   அறிமுகமா னார்  .  முதல்   படத்தி லேயே   மிகப்பெ ரிய   அளவிற் கு   ரசிகர்   கூட்ட த்தை   உருவா க்கி னார் .

 

 

இவர்  அதன் பின்   2001 ஆம் ஆண்டு   மின்ன லே   படத் தில்   நடி த்தார் .   அந்த படம் இவரு க்கு   மிகப்பெ ரிய   வெற் றியை   கொடு த்தது .  பின்   டும் டும் டும்   ,  பார்த் தாலே   பரவ சம் ,   கன்னத் தில்   முத்தமி ட்டால்  , கமல்ஹா சனின்   அன்பே   சிவம்  போ ன்ற    படங் களில்   நடித் தார் .

 

 

அதன்  பின்  பிரிய மா ன   தோழி ,  எதிரி  ,  ஆயுத  எழு த்து ,   பிரிய சகி   போன்ற   பட ங்களில்   நடி த் தார் .   தமி ழில்   சமீபத் தில்   ராக் கெட்ரி   என்ற  திரை ப்படத் தை   இவரே    இயக் கியும்   நடி த்  தார் .   அந்த   திரைப் படம்   இவ ருக்கு    நல்ல   வெற் றியை   கொடுத் தது .

 

 

இவர்   சரி தா   என்ப வரை   காத லித்து   தி ருமணம்   செய் து   கொண் டா ர் .  இவர்க ளுக்கு  வேதா ந்த்   என்ற   மக னும்   இருக் கிறார்  .  இவரு டைய   முழு   குடு ம்ப   புகைப் படங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.