ஒரே பட த்தின் வெற்றி யால் பல கோடி சொ த்துக்கு சொந்தக் காரியான இளம் நடி கை .!! சொத்து மதி ப்பை கேட்டு வாயை பிள க்கும் ரசி கர்கள் .!! அது வும் எந்த நடி கை தெரி யுமா.?

0

பிரபல   நடிகை   ஒரு வர்   தற்போ து   ஒரே   படத் தின்   வெற் றியின்   மூலம்   பல  கோடி களை   சம்பாதி த்து   செட் டி ல்   ஆகி    இருக்கி றார்  .  தெலு ங்கில்   கடந்த   வருடம்   வெளியா ன   சீதா ராமன்  திரைப் படத்தி ன்   மூலம்   பிரபலமா ன   நடி கை  மிறு நாள்   தா கூர்   தான் .

 

 

இவர்   சீதா ராமம்   படத்தி ல்   நடித் ததன்    மூலம்   ஒட்டு   மொ த்த   இ ந்தியா   முழுவ துமே   பிரபல மான   நடிகை யாக   மாறிவி ட்டார் .   ஆரம்பத் தில்   சீரி யல்க ளில்   நடித்து  வந்த   இவர்   பின்   ஹிந் தியில்   சில   படங்க ளில்   ந டிக்க   தொ டங்கி   சீதா ராமம்   திரைப் பட த்தில்   கதாநா யகி யாக   நடித் தார் .

 

 

 

இந்த   படத் தில்   துல் கர்   சல் மான்   கதாநா யக னாக   நடித் திருப் பார்  . தெலு ங்கில்  வெளியான   திரை ப்படம்   இந் தியா   முழு வதும்   ப ல   இடங்களி லும்   வெ ற்றியை   கொடுத் தது  .  இதனால்   இவ ர்   முன்ன ணி   நடிகை யாக   வலம்   வந்து   கொண் டிருக் கிறார் .

 

 

சமீபத்தில்   கூட   நீச்சல்   உடையில்     கவர்ச் சியான  புகை ப்படங்க ளை   இணைய த்தில் பதிவு    செ ய்து   வைரல்   ஆக் கி   வந்தா ர்  .  தற்போது   ஹிந் தி  ,  தெலு ங்கு  மொழி களில்   நடி த்து   வரும்   இவ ர்  கூடிய   விரை வில்   தமிழிலு ம்   அறிமுக மாக   இருக் கிறார்   என்று   சொல் லப்படு கிற  து.

 

 

மேலும்   தற் போது   இவரு டைய   சொத் து   மதிப் பு   எவ்வ ளவு   என்ற   கண க்கும்   இணைய த்தில்   வெளி யாகி  இருக்கி றது  .   இவரு டைய   சொத்து   மதி ப்பு   தற் போது   3 3   கோடி  என   சொல்ல ப்படு கிறது .   மேலும்  ஒரு  கோடி   அள  வில்    ஒரு படத் திற்கு   சம் பள ம்   வாங் கி   வந்த தாகவும்   சொல்ல ப்படுகி றது .

 

 

ஆனால்   சீதாரா மம்   வெற் றிக்கு   பிறகு   தற் போது  ஒரு   படத் திற்கு    ஆறு  கோடி  சம்பள மாக   வாங்கு கிறாராம் .  ஒரே   படத் தின்   வெற் றியின்   மூலம்   தற் போது   பல கோடி களை   அள்ளி   வருகிறா ர்   இந்த   நடி கை .   இது   தற் போது   இணை யத்தில்  வைரல் ஆகி   கொ ண்டி ருக்கி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.