பிர பல நடி கர் ஆக் சன் கிங் அர்ஜு னின் பல ரும் பார்த்தி ராத முழு குடு ம்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல  நடிக ராக   இருப்ப வர்   தான்   ஆக் சன்   கிங்   அர் ஜுன் .  இயக் குனர்   சங் கர்   இயக்க த்தில்   இவர்  நடித் த   ஜென்டி  ல்மேன்   படம்    பெரிய   அளவி ற்கு   வெற்றி யை   கொ டுத் தார் .

 

அதன்  பின்  ஜெய்ஹி ந்த்  ,   குரு திப்புனல்   போன்ற  பல   திரைப்ப டங்களி ல்  நடித் தார்  .  செங்கோ ட் டை ,   தாயின்   மணிக் கொடி ,  முத ல்வன்  என   தொட ர்ந்து   ஹிட் படங் களை   கொடுத்து   வந் தார் .

 

 

இதில்   இவ ருடைய   ஜெய் ஹிந்த் ,   முதல் வன்   போன்ற   படங் கள்   தற் போது   வரை  எவர் கிரீன்   படங் களாக   இரு ந்து   வருகி றது  .  2000 க்கு   பின் னு ம்   ஏழு மலை  ,  கிரி ,   மருத மலை  ,  வாத்தி யார்   போ ன்ற   திரைப் படங்க ளில்   இவர்   நடித் தார் .

 

 

ஆரம்ப த்தில்   ஹீரோ வாக   நடி த்த  இவர்   மங்கா த்தா   பட த்தில்   போலீஸ்   அதிகா ரியாக   நடித்தி ருந் தார்  .  அதன் பி ன்   கடல்  ,  இரும்புத் திரை   என   ஒரு சில   படங் களில்   நடி த்து   வருகி றார்  .  தற் போது   லியோ  படத் தில்   விஜய் யுடன்   நடி த்து   வருகி றார் .

 

 

இவர்  நிவே திதா   என்ப வரை    1988 ஆம் ஆண்டு   திரும ணம்   செய் து   கொண் டார் .   இவர்க ளுக்கு   இரண் டு   மகள்க ளும்   இருக்கி றார்க ள் .   ஐஸ்வ ர்யா   மற் றும்   அஞ்ச னா  .   இவரு டைய   முழு   குடும் ப   புகைப் படங்க ள்   இதோ

 

Arjun Sarja and family Diwali special pics

Leave A Reply

Your email address will not be published.