விஜய கா ந்தின் வளர்ச் சிக்கு முக் கிய கா ரணமே இவர் தான் .!! வேண்டா வெறு ப்பாக நடி த்து வந்த விஜய காந்தை மிகப் பெரிய வெற்றி பாதை க்கு மாற்றி யவர் இவர். !! இன்று வரை தொட ரும் நட்பு.!!

0

தமிழ்   சினிமாவி ன்   பிரபல   நடி கராக   இருந் தவர்  தான்  நடிகர்   விஜ யகாந்த் .  அவரை  மக் கள்   கேப் டன்   விஜய காந்த்  எ ன  அன் போடு   அ ழைத்து   வந்த னர் .  தற் போது   வரை   இவரு க்கான   பெரிய   ரசி கர்  கூட் டம்   இருந் து   கொண் டு   தான்   இருக் கிறது .

 

 

90   கால கட்டத் தில்   விஜய காந்த்  துக்கு  உறுது ணையாக    இருந் தது   அவரு டைய   நண்பர்   ராவுத் தர்   தான் .    விஜய காந்த்   திரும ணத்தி ற்கு   பின்    கொ ஞ்சம்   கொஞ் சமாக   விலகி  விட்ட னர் .   ஆரம்ப   கால த்தி ல்   விஜய காந்த்   யார்   பட ங்களை   ந டிக்க   வே ண்டும்   என   ராவு த்தர்   தான்   பார்த் துக்   கொ ள்வா ராம் .

 

 

ஒரு   சமய த்தில்   விஜயகா ந்த்   படத் தின்   கதை   பி டிக்க வில்லை   என் றாலும்  நடிக்க   மறுத் திருக் கிறார் .  ஆனால்   ராவுத் தர்   இந்த   கதை   உன க்கு   சரி யாக   இருக் கும்   என  விஜய கா ந்தை   நடிக்க   வைத்  து   இருக் கிறார்  .  ஆனால்   விஜய காந்த்    அந்த   கதை   சுத்த மாக   பிடிக்கவி ல்லை யாம் .

 

 

ஏதோ  அவர்   சொல் லிவிட்டார்  என்று    நடித் திரு க்கிறார் .   படப்பி டிப்பின்  போதும்  இயக்கு ன ருக்கும்   விஜ யகாந்த்  இருவருக் கும்   பலமு றை   பிரச்ச னை   ஏ ற்பட்டு   சூட்டிங்   நிறுத்தப்ப ட்டிரு ந்தது  .  அப் போது   இயக்கு னர்   ராவுத் தரி டம்    புலம்பி   இருக்கி றார் . 

 

 

ராவு த்தர்   விஜயகா ந்த்   இடம்   இந்த  படம்   சிறப் பாக   அமை யும் .   அப்படி   அமைய   விட் டால்   முழு   பொறுப் பையும்    நானே   பார்த்து க்கொள் கிறே ன்  என  விஜயகா ந்தை   நடி க்க   வைத் தாராம்  . பின்   அவருக் காக   விஜயகா ந்த்   நடி த்துக்   கொடுத் தாரா ம் .

 

 

அந்த படம் தான்   விஜய காந் துக்கு   மிகப் பெரும்   வெற் றியாக   அமைந்த   படம்   புலன்  விசார ணை  .  இந்த   படத் தின்   இயக்கு னர்   ஆர்கே   செல் வமணி .  இந்த படம்   விமர்ச ன   ரீதியா கவும்   வசூல்   ரீதியாகவு ம்   மிகப்  பெரிய   வெற் றியை   கொ டுத்தது    .  அனை த்திற் கும்   காரண ம்    நண்பர்   ராவு த்தர்   தான் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.