லோ கேஷ் கனக ராஜுக்கு தொடர் ந்து டார் ச்சர் தரும் விஜய் .!! கதை யில் தலை யிட்டு தொல் லை தரும் விஜய் .!! பெரும் அப் செட்டில் லோகேஷ்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகர்   விஜய்  .  இவர்   லோகே ஷ்   இயக்க த்தில்   லியோ    படத் தில்   நடித்து   வரு கிறார்.    இவர்க ள்   கடை சியாக   மாஸ்டர்   பட த்தில்   இணை ந்தனர் .  அந்த   படத் தின்   வெற்றி யைத்   தொட ர்ந்து   தற் போது   இரண் டாவது   முறை யாக   இணை ந்து   இருக் கின்ற னர் .

 

 

இந்த   படத் தின்   முதற்க ட்ட   ஷூட்டிங்  காஷ்மீரில்  முடிந்து   தற் போது   இரண் டாம்  கட்ட  பட   பிடிப்பு   தொட ங்கி   இருக் கிறது  .  இந் த   நிலை யில்   விஜய்     அதிக மாக   கதையில்    தலை யிடுகி ராராம்  .   ஷூட்டி ங்கில்  பல   மாற்றங் கள்   செய்ய   சொல்லி   டார் ச்சர்   கொடு க்கிறா ராம் .

 

 

லோ கேஷ்   கனக ராஜ்   தற்போ து  வரை   அவருக் கான   ஸ்டைலில்    இரவு   காட்சி களை  அதிக மாக  பயன் படுத் திருக்கி றார்  .  ஆனால்   காஷ்மீ ரில்   பகலில்   மட்டு ம்   எடு த்துக்   கொள்ள லாம்   என   விஜய்   காட்சிகளை   மா ற்ற   சொ ல்லி   இரு க்கிறார் .

 

 

லோகே ஷும்   அதற்கு   எந்த ஒரு   மறுப்பு ம்   தெரிவிக் காம ல்   இருந்து   இருக் கிறார் .    அ டுத்த   படியாக   இரண் டாம் கட்ட   சூட்டிங்   சென்னை யில்   நடக் க   இருக் கும்   பொழுது   தற் போது   சில   குறிப் பிட்ட   இ டங்களில்   மட் டும்   பட   ஷூட்டிங்   நடந் து   வருகி றது .

 

 

மேலும்   மற்ற   படபி டிப்புக் காக   வெளி யில்   செல் லலா ம்   என   லோ கேஷ்   விஜயை  அணுகி   இருக்கி றார்.    ஆனால்   விஜய்   அத ற்கு   மறு ப்பு   தெரி வித்து   விட்டா ராம் .   இதனால்   லோ கேஷ்   என்ன   செ ய்வது   என்று   தெரியா மல்   இரு ந்து   வருகி றார் .

 

 

இதுவ ரை   தனக் கான    படம்   எ  டுத்து   வந்த   லோகே ஷ்   மு தல்   முறை யாக   ஹீரோவின்   தலை யீடு  இருப்ப தால்     படம்   எப்படி   வரு மோ  என   தற் போ து  ரசிக ர்களே   சந்தேக த்தில்   இரு ந்து   வருகி றார்கள் .   இது   தற் போது   இணை யத்தில்   பெரும்   பேசு  பொருளாக   இருந் து   வருகி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.