இது என் னடா லார ன்ஸ் மாஸ்ட ருக்கு வந்து சோ தனை. !! ருத் ரன் படத்தி ற்கு தடை .!! நீதி மன்ற உத்த ரவால் அதிர்ச் சியில் ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடன   இயக்கு னராக  இருப்ப வர்  தா ன்   நடிகர்   ராகவா   லாரன் ஸ்  .  முனி   என்ற   படத்தின்   மூலம்   நடிகரா கவும்  பெரி ய   அளவிற்கு   ரசிகர்க ளை   கவர்ந் தார் .

 

 

அதை   தொட ர்ந்து   காஞ்ச னா  ,  காஞ் சனா  2  , 3  என  பேய்   பட ங்களை    இயக்கி  பெரும்   ரசி கர்   கூட் டத்தை   உருவா க்கினா ர்  .  தற்போது   இவர்   நடிப்பில்     உரு வாகி   இருக்கும்   திரைப் படம்   தான்   ருத் ரன் .    டீசர்   ம ற்றும்   பாடல் கள் வெளி யாகி   நல்ல   வரவே ற்பு   பெ ற்று   இருந் தது .

 

 

மேலும்  இந்த படம்   வரு கின்ற   14  ஆம் தேதி   திரையரங் கங் களில்  வெளி யாக’     இருந் தது.    இதன் இசை   வெளி யீட்டு   விழா  சமீப த்தில்   பிரம்மாண் டமா க   நடந்து   முடிந் தது  .  இந்த   நிலை யில்   திடீ ரென   படம் 14ஆம்   தேதி   வெளி யாகது     படத் திற்கு   தடை   விதிக்கப் பட்டி ருக்  கிறது.

 

 

இந்த   படத் தின்   ஹிந்தி   உள்ப ட   மற் ற   மொழி களின்  டப்பி ங்   உரிமையை   ரெவ ன்சா  என்ற   நிறுவ னம்   வாங் கி   இருக்கி றது .   12 கோடி   ரூபா ய்க்கு   விலை   பேசி அதற்கு   முன் பாக   பத்து   கோடி   ரூபாய்   கொடு க்கப்ப ட்டிருந் ததாக   சொல்ல ப்படு கிறது .

 

 

தற்போது   நான்கு  கோடி ரூபாய்   கொடு த்தால்   தான்   டப்பி ங்   லிஸ்ட்   கொ டுக்க   முடியும் என   தயாரிப் பாள ர்   கூறியதா ல்  அந்த   நிறு வனம்   நீதிம ன்றத் திற்கு  சென்றி ருக் கிறது .  இந்த   வழ க்கை   விசாரி த்த   நீதிப தி   14ஆம் தேதி   படத் தை   ரிலீஸ்   செய் ய   தடை   விதித் திருக்கி றார் .

 

 

இந்த   பிரச்சனை க்கு   தீர்வு வரும்   வரை   பட ம்   ரிலீஸ் ஆகாது    என் றும்   சொல் லப்படு கிறது  . இதனால்   படக் குழு   மற்று ம்   ரசிகர் கள்   பெரிய   ஏமாற்ற த்தில்   இழந் து   வருகின்ற னர் .    இது தற்போது   இணை யத் தில்   வைரல்   ஆகி   பலரும்  தங்களது   கருத்துக் களை   கூறி   வருகி றார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.