நடிகர் கணேஷ் வெங் கட் ராமனின் பல ரும் பார்த் திடாத திரு மண மற் றும் குடும்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமாவி ன்   பிரபல   நடிக ராக   இருப் பவர்   தான்   க ணேஷ்    வெங்கட் ராமன் .  இவர்   தமிழ்   மற்று ம்   தெ லுங்கு    படங் களில்   நடி த்து   வருகி றார்   .  2008 ஆம் ஆண்டு   அபியு ம்  நானும்   படத் தில்   நடி த்து   நடிக ராக   அறி முகமா னார் .

 

 

அதை   தொடர்ந் து   உன்னை   போல்   ஒருவன் ,  தீயா  வேலை   செய் யணும்  கு மாரு ,   இவன் வேற   மா திரி  ,  தனி ஒருவன்   போன் ற   திரைப்ப டங் களில்   இவர்   நடித்தி ருக்கி றார் .

 

 

மேலும்   சில   மலை யாள   திரைப் படங்க ளிலும்   நடித்தி ருக்கி றார் .  இவர்   கடைசி யாக   2023 ஆம் ஆண்டு   வாரிசு   திரைப் படத் தில்   நடித்திரு ந்தா ர்   என்பது   குறிப் பிடத்த க்கது .

 

 

மேலும்   தமி ழில்   அச் சம்   தவிர் ,   பிக் பாஸ் சீசன்  1    போன்ற   நிகழ்ச் சிகளி லும்   போட்டியா ளராக   கல ந்து   கொண்  டு   இருக் கிறார் .

 

 

மேலும்  இவர்   நடி கை   நிஷா   கிரு ஷ்ணன்  என்ப வரை   2015   ஆம்  ஆண்டு   திரும ணம்   செய் து   கொண் டார்  .  இவர்க ளுக்கு   ஒரு  மகளு ம்   இ ருக்கிறா ர்  .  இவரு டைய   முழு   திரு மண   புகை ப்படங்க ள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.