90 ஸ் பிரப ல நடிகர் அருண் பாண் டியனின் ப லரும் பார்த் திராத முழு குடு ம்ப புகை ப்படங் கள்.!!

0

90 கால   கட்டத் தில்   தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிக ராக   இருந்த வர்   தான்   நடிகர்   அருண்   பாண் டியன் .   இவர் 1985   ஆம் ஆண்டு   சிதம் பர   ரகசிய ம்   என்ற  திரைப்பட த்தின்  மூலம்   நடிக ராக   தமிழ்   சினிமா வுக்கு   அறி முகமா னார் .

 

அதை   தொடர் ந்து   ஊமை  விழிக ள் ,   வில ங்கு  ,  ஊர் குருவி  ,   இணை ந்த   கை கள்  போன்ற   திரைப் படங்க ளில்   நடித்தி ருக்கி றா ர் .   அதில்   இணை ந்த   கைக ள்   திரைப்ப டத்தி ன்  மூலம்   பெரிய   அள விற்கு   ரசிகர் களை   கவர் ந்தார் .

 

 

இவர்   கோட் டைவாசல்  ,  அசுரன்   போ ன்ற   படங் களில்   நடி த்தார் .   மேலும்   தமிழ் மட்டும்   இன்றி  கன்ன டம்  ,  தெ லுங்கு  ,  ஹி ந்தி   என பல   மொழி   படங் களிலு ம்   நடித்தி ருக்கி றார் .   தமிழி ல்   கடைசி யாக   ட்ரிக் கர்  படத் தில்    நடித் திருந் தார் .

 

 

மேலும்   செந்தூ ரப்பூ வே  ,  காவிய   தலை வன்  ,   வில்லு   போன்ற   படங் களை   தயாரி க்கவும்  செய்திருக் கிறா ர்  .  விஸ் வாசம்   போன்ற   படங்க ளை   விநியோ கம்   செய்தி ருக் கிறார்  .  இவர் விஜயா    என்ப வரை   திரும ணம்   செ ய்து   கொண் டார் .

 

 

இவரு க்கு   மூன்று   மகள் கள்   இருக் கிறார் கள்  .  கவிதா  ,  கிரா னா   மற்று ம்   கீர்த்தி   பாண் டியன்  .  கீர்த்தி   பாண் டியன்   படங்க ளில்   நடி த்து  வருகி றார் .    நடி கை   ரம்யா   பாண்டி யனும்   இவரு டைய   உறவி னர்  தான் .   இவரு டைய   முழு   குடு ம்ப   புகைப் பட ங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.