உடல் நிலை சரியி ல்லாமல் மரு த்துவ மனையில் படுத்த படுக் கையாக இருக் கும் பிரபல சந்தா னம் பட நடி கை .!! இவரு க்கு என்ன தான் ஆனது .!! புகைப்ப டத்தை பா ர்த்து ஷா க்கான ரசிக ர்கள் .!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல   நடி கர்   சந்தா னம்  .  இவர்   நடிப் பில்   வெளி யான   திரைப் படம்   தான்   கண் ணா  லட்டு   தின்ன   ஆசை யா  . இந்  த   படத்தில்   கதாநாய கியாக   நடி த்து   பிரபல மானவர்   தான்   நடி கை   விஷாகா   சிங் .

 

 

இவர்   அதை   தொ டர்ந்து   வாலிப   ராஜா   என்ற   திரைப் படத் தில்   நடித்தி ருந் தார் .  ஆரம்பத் தில்   நல்ல   படங்க ளை  கொ டுத்து   வந்தார்  இவர்  .   ஆனால்   அதன் பின்   இவரு க்கு   சரிவ ரப்பட  வாய் ப்புகள்   அமை யவில்லை .

 

 

அத னால்   தற் போ து   நடிப் பை   மு ற்றிலுமா க  தவி ர்த்து   விட்டு  NFT   என்ற   தொ ழிலில்   ஈடு பட்டு   வருகி றார் .   மேலும்   மேடை ப்பேச் சாளரா கவும்   இரு ந்து   பல வெளிநா டுக ளிலும்   மேடைப் பேச்சு   ந டத்தி   வரு கிறார் .

 

 

இப்படி   எல் லாம்   நல்லபடி யாக   சென் று   கொண்டி ருந்த   நிலை யில்   திடீரென  தற் போது   சி க்கல்   வந்து  இருக் கிறது  .  அதாவது   சமீபத்தி ல்   அவரு டைய  இன்ஸ்டா கிராம்   பக்கத் தில்    புகைப்ப டம்   ஒன் றை   பதிவு   செய்தார்’ .

 

 

அதில்  இவர்   மருத்துவ மனை யில்   படுத்த ப்படை யாக   இரு ப்பது  போ ன்ற   அந்த புகைப் படம்   இருந்த து .   அ தற்கு   அவ ரே   விள க்கம்   கொடுத்தி ருக்கி றார் .  அதாவது   அவரு க்கு   சமீப   காலமாக   உடல் நிலை  அடி க்கடி   சரி   இல்லா மல்   போ கிறது   என   அவர்   கூறியி ருக்கி றார் .

 

 

இத னால்   அவர்  ஹாஸ் பிடலி ல்   படுத்த  படுகை யாக   இருக்கு ம்   புகைப்பட ங்களை   பதிவு  செய்து   இரு க்கிறா ர்  . இதை  பார் த்த   ரசிக ர்கள்   ஷாக் ஆகி   அவர் விரை வில்   குணம டைய   வேண் டும்   என   தற் போது   கமெ ண்ட்ஸ்  செய்து   வருகிறா ர்க ள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.