மன்னி ப்பு கேட்க சென்ற நடிக ர்.!! ஆணவ த்தில் அவரை எட்டி உ தைத்து வெளி யே துர த்திய நடிகர் வடிவே லு .!! வடி வேலு இவ்வ ளவு மோச மானவரா.?

0

தமிழ்   சினி மாவின்  பிரபல  காமெடி   நடி கராக  இருப் பவர்   தான்   வடிவே லு .  இவரு டைய   கா மெடியை   விரும் பா த   ரசிகர் களே   இருக்க   மாட்டார்க ள் .  அந்த   அளவி ற்கு  தனது   காமெடி  மூலம் பல   வருடங் களாக  பல ரையும்   சிரி க்க  வைத் திருக்கி றார் .

 

 

 

 

ஆனால்  திரை யில்   இப் படி   என்றால்   நிஜ   வாழ்க் கையி ல்   பலரி டமும்   தலைக ணத்துடன்   ஆணவ த்துடன்   நடந்து   கொள் வார்   என  பலரும்   சொல் வார்க ள்  . அதே   போ ன்று   தான்   தற் போது   ஒ ரு  பிரபல   கா மெடி   நடிகரு ம்   கூடியி ருக் கிறார்  .

 

 

மேலும்   இவ ரால்   சிங்கமு த்து   ,  போண் டாமணி   போன் ற   பல   ந  டிகர்க ளும்   பாதிக்க ப்பட்டு   இருக்கி றா ர்கள்  .  அந்த   வகை யில்    போண் டாமணி   ஒரு  சமய த்தில்   சிங்கமு த்துவும்   வடிவே லும்   இணை ந்து   ந டித்தால்     பார்ப் பதற்கு   நன்றாக இருக் கும்   என   பேட்டி    ஒன் றில்   கூறி யிருந்தி ருக் கிறா ர் .

 

 

அந்த   சமய த்தில்   சிங் க  முத்து       மற் றும்  வடிவேலு   இரு வரும்   இரு   துருவங் களாக   சண்டை யிட்டு   வந்திரு க்கின் றனர்.    இது   வடிவே லுவுக்கு   பிடிக் காமல்  போக  உடனே   போண் டா  மணி   அவ ருக்கு   கால்   செ ய் து   பேசி யிருக் கிறார் .

 

 

ஃபோ னில்   போண்டா மணியை  அசிங் கமாக   திட்டி   போனை   வைத் து   விட்டா ராம்  .  மேலும்   போண்டா மணி  நேரில்   சென் று   மன் னிப்பு   கேட்ட   போது ம்   அவ ரைத்   திட்டி எட்டி   உதை த்து   வெளி யே   அனு ப்பி   விட்டா ராம்  வடி வேலு .

 

 

சமீபத்தி ல்   போண் டாமணி   பேட்டி யில்  கூறியிரு க்கிறா ர்  .  இதைக்   கேட்ட   பல ரும்   வடி வேலு   இப்ப டிப்பட்ட வரா  என   ஷாக்   ஆகி   இ ருக்கிறா ர்கள் . இது   தற்போ து   இணைய த்தில்   வைர லாகி   கொண் டிருக்கி  றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.