பிர பல கா மெடி நடிகர் கஞ் சா கருப்பு வின் பலரும் பார்த் திடாத திரு மண மற்றும் குடு ம்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல   காமெடி   நடிக ராக   இருந் தவர்   தான்   நடிகர்   கஞ்சா கருப்பு  .  அவர் 2003 ஆம் ஆண்டு   பிதா மகன்   திரை படத்தி ல்   க ஞ்சா   குடி க்கி  என்ற   கதா பாத்திரத் தின்   மூலம்  நடிக ராக   அறி முகமா னார் .

 

 

அதைத்   தொட ர்ந்து   ராம்  ,  சிவ காசி  ,  சண்டக் கோழி  ,  திருப் பதி   போன்ற   பட ங்களில்   நடி த்து   பிரபல  ந டிகராக   வலம் வந்து   கொ ண்டிருந் தார் .   ஆரம்ப   கட்டத்தி லேயே   விஜய் ,   அஜித்     படத்தி ல்   இ வர்   நடி த்து   விட் டார் .

 

 

அதன்  பின் பல   திரைப் படங்களி ல்   இவர்  காமெ டி   க தாபாத் திரங் களில்  பல   வரு டங்க ளாக   நடி த்து   வந்து  கொண்டி ருக்கிறா ர்  .  கடைசி யாக   கூட   விஜய்   சே  துபதி  யின்   மாம னிதன்  திரைப் படத்தில்    நடித் திரு  ந்தார்.

 

 

 

மேலும்   தமிழ்   மட்டு மின்றி   பாலி வுட்   வரை  சில   திரை ப்படங் களில்   இவர்   நடித்திரு க்கி றார்  .  ஆனால்  இவர்   தயாரி ப்பாள ராக   வேல்முரு கன்   போ ர்வெல்   என்ற   திரைப்ப டத் தை   2018   ஆம்  ஆண் டு   தயாரி த் தார் .

 

 

இந்த   பட த்தின்   தோல்வி யால்   பெரு ம்   நஷ்ட த்தை   சந்தித் தார்  . இவர் மேலும்   சங் கீதா   என்ப வரை   2 010 ஆம் ஆண்டு   திரும ணம்   செய் து   கொ ண்டார் .  இவருக்கு  ஒரு   ம கனும்   இருக் கிறார் .  இவருடை ய   திரும ண   புகைப் படம்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.