பிர பல இயக் குனர் பா ரஞ்சி த்தின் பல ரும் பார்த் திடாத அவரு டைய முழு குடும்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   இயக் குனர்   பா  ரஞ் சித்  .  2014 ஆம்   ஆண்டு   அட்ட க த்தி    படத் தின்   மூலம்   இயக்கு னராக   அறிமுக மானா ர் .   முதல்   திரைப் படத்திலே யே   நல்ல   வர வேற்பு   பெற்றார் .

 

 

பின்   மெட் ராஸ்   என்ற   படத்தை   இயக் கி   ரசிகர் களின்    கவனத் தையும்   ஈர் த்தார் . முதல் இரண்டு   படங்க ளும்   வெற்றி   கொடுத் ததை   தொடர் ந்து    சூ ப்பர்   ஸ்டார்   ரஜினி காந்தை   வைத்து   கபாலி ,   காலா    எ ன   தொட ர்ந்து   இரண்டு   படங் களை   இயக்கி னார் .

 

 

இதன்   மூலம்   தமிழ்   சினிமா வின்   முன்ன ணி   இயக் குனர் களில்   ஒருவ ராக   மாறி னார்  .  அதன் பின்   சா ர் பட்டா   பரம் பரை  என்ற   திரைப்ப டத்தை   இயக்கி யிருந்தார் .   இந்த   திரைப் படம்   இவரு க்கு   மிகப்பெ ரிய   வெற்றி யை   கொடுத்தி ருந்த து .

 

 

பின்   நட்சத் திரம்   நகர் கிறது   படத் தை   இயக் கி   அதிலும்   வெற் றி   க ண்டார்.   தற் போது   தங்க லான்   படத் தை   இய க்கி   வரு கிறார் .   மேலும்   பரி யேறும்   பெரு மாள் ,   ரைட்டர்  போன்ற   படங்க ளையும்   தயாரி த்திரு க்கிறார் .

 

 

மேலும்   இவர்   அனிதா   என் பவரை   திரு மண ம்   செய்து   கொ ண்டார் .    இவரு க்கு  ஒரு   குழந் தையும்   இரு க்கிறது .   இவரு டைய   மொ த்த   குடும் ப   புகைப் பட ங்கள்  இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.