குக் வித் கோ மாளி நிகழ்ச் சியில் இப்படி எல் லாம் நடக் குதா .? சிவா ங்கி சிற ப்பாக சமை க்க இது தான் கார ணமா .? விஜய் டிவி செய் யும் தில்லு முள்ளு வேலை.!!

0

விஜய்   டி வியில்  ஒளிபர ப் பாகும்   பிரபல மான   நிகழ்ச் சிக ளில்  ஒன்று   தான் குக் வித்  கோ மாளி.    இந்த   நிகழ்ச் சி   3   சீசன் களை   முடி த்து   தற்போ து  நான்கா வது  சீசன்   நடந் து   வருகி றது .  கோமா ளியாக   இ ருந்த   ஷிவா ங்கி  இந்த   முறை   குக்  காக   கல ந்து   கொண்டி ருக்கி றார் .

 

 

ஆரம்பத் திலிரு ந்து   பலரு க்கும்   இது   குழப்பத் தை   கொடுத் திருக் கிறது  . இதனால் இணை யத்தில்   பலரும்   இது   விஜய்   டிவி யின்   திட் டம்   தான்   என   சொ ல்லி   வருகிறா ர்கள் .   கடந்த   சீசன் களி ல்    ஒன்று மே   தெரியா மல்   இருந் து   வந் தவர்  ஷி வாங்கி .

 

 

இந்த  முறை   எப்ப டி   வித்யா சமான   உணவு களை   சமைக்கிறா ர்  என கேள்வி இருந் தது  .  இத னால்   ஏற்க னவே   விஜய் டிவி   சிவாங் கிக்கு   என்ன   ச மைக்க   வேண் டு ம்   என  சொ ல்லி   விடுவ தாக வும்  இவரை   காப் பாற்ற   மற்றவ ர்களை  எலிமி னேட்   செய்வ தாக வும்   கூறி   வருகி றார்க ள் .

 

 

நேற்று கூட   சிவா ங்கி   மற் றும்   வி ஷால்   இரு வரில்      சிவா ங்கிக்கு   பதில்   விஷால் வெளி யேறினார்   என்று  பலரு ம்   கூறி   வருகிறா ர்கள்  .  அ தற்கு   தற்போ து   சிவா ங்கியே  அதற் கான   ப திலை   கொடு த்திருக்கி றார் .   நான்   நிகழ்ச்சி க்காக   தின மும்   6   முதல்  7   மணி   நேரம்   ச மையல்   கற் றுக்   கொள் கிறே ன் .

 

 

என் னை   போ ன்ற   அனை த்து   குக்கு களும்  இதை   செய் கிறா ர்கள்  .  அதனால் தான்  அங்கு   நன் றாக   சமை க்க   முடிகி றது .  அத னால்   ஒரு வர்   உழை ப்பை   தாழ் த்தி   பேச   வேண் டாம்  .   தொடர் ந்து   நிகழ்ச் சியை   பார்த்து   மகிழு ங்கள்   என  அவர்   பதிவு   செய்திரு க்கி றார்  .

 

 

மேலும்   என்ன   சமை க்க   வேண் டும்  என   முன்ன ரே   சொ ல்ல   மாட்டா ர்களாம் .   பொது வான   விஷயங் களை   மட்டு ம்   சொல் வா ர்களாம்  .   மற்ற வை   அங்கு   சென் றால்  தான்   தெரியு ம் .    இவ் வாறு   சிவா ங்கி   விளக் கம்   கொடு த்திரு க்கிறா ர்  . இது   தற் போது   இணை ய த்தில்   வைரலா கி   கொ ண்டு   இரு க்கிறது  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.