மீண் டும் நடிக்க தொட ங்கிய லெ ஜெண்ட் அண் ணாச்சி .!! இந்த முறை இரண்டு கதா நாயகி களா .? அது வும் மீசை தாடி யுடன் ஆளே மாறி ட்டாரு .!! வெளி யான வைரல் புகை ப்படம்.!

0

லெ ஜன்ட்   திரை ப்படத் தின்   மூலம்   தமிழ்   சினிமா விற்கு   நடி கராக   அறிமுக மானவர்   தான்   லெஜன்ட்   சரவ ணன்  .  தமிழ கத்தின்   மிக  முக்கி ய  தொ ழில்   அதிபர்  மற்றும்   சர வணா   ஸ்டோ ர்ஸ்   இன்  உரி மை யாளர்   இவர் .

 

 

இவர்   நடி ப்பின்   மீது கொண்ட   ஆ சையால்   அவரே   தயாரி த்து   லெஜெ ன்ட்   என்ற  திரைப்ப டத்தில்  கதாநா யகனா கவும்   நடித்தி ருந் தா ர் .  அந்த   திரை ப்படம்   எதிர் பார்த்த   அளவுக் கு   வெற்றி யை   கொடுக் கவி ல்லை .   இவரும்   உருவகே லி    போன்ற  பல   கிண்டல்க ளை   சந்தி த்து   வந் தார் .

 

 

மேலும்  இவர்   பார்ப் பதற் கு   க தாநாய கன்   போல்   இல் லை   என் றும்   பல ரும்   இவரை   கலாய் த்து   வந்த ன ர் .    அத னால்   முதல்  படத்தோடு   நிறுத்தி  விடுவார்   என்று   எதிர்பா ர்த்த  நிலை யில்   சில   வாரங் களுக்கு   முன்   மீசை   தாடியு டன்   போட்டோ  சூட்   வெளி யிட்டு   ர சிகர்க ளை   ஆச் சரியப்ப டுத்தினா ர் .

 

 

இந்த   நிலையி ல்   தற்போ து   அவர்   மீண்டும்   நடி க்க   தொடங் கி   இரு க்கிறார்.   அதாவது  இவர்  ஆரம்ப த்தில்   அவரு டைய   கடை   விளம்ப ரங்க ள்   நடிக்க   தொ டங்கி  தான்  பின்   படத்தி ல்   நடித்தார் . 

 

 

 

தற் போது   மீண்டும்   விளம்ப ர   ப  டத்தில்   நடி க்க   தொடங் கி   இருக் கிறார் .   அதுவும்   அ  வருடன்   விஜய் டிவி   பிரபல ங்கள்   ஆன   மணிமேக லை   ம ற்றும்   ஸ்ரு திகா   ஆகியோர்  இருக்கின் றன ர் .

 

 

இதன்  மூலம்   மீண் டும்   சரவ ணா   ஸ்டோ ர்ஸ்   விளம் பர   படத்தி ல்   அவர்   நடித்தி ருக்கி றார்   எ ன்றும்   அதில்  இந்த  இரு   விஜய் டிவி   பிரபலங் களும்   அவ ருடன்   இணை ந்து   நடித் திருக் கிறா ர்கள்   என்றும்   சொல்லப் படுகிற து  . இதன் வீடியோ   விரை வில்   வெளி யாகும்   என்று   எதிர்பா ர்க்கப்ப டுகிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.