நடி கர் சூர்யா வால் நம்ப வைத்து ஏமாற் றப்பட்ட பிரபல இளம் நடி கை.!! உதவி செய்து தூக்கி விடும் ஜெயம் ரவி .!! என்ன நட ந்தது தெரியுமா.?

0

தமிழ் சினிமா வின்   பிரபல   நடிகர்    சூர் யா. இவர்   தற்போ து   சிறுத் தை சிவா இயக்க த்தில்   நடித் து    வருகி றார் . இந்த   நிலை யில் இவர் ஒரு பிரபல இளம்   நடிகை யை நம்ப   வைத்து    ஏமாற்றி    இருப் பதாக     தற்போது    தகவ ல்கள்    வெளி யாகி   வருகி றது .

 

 

அந்த   நடிகை வேறு யாரும்   இல்லை    தெலுங் கு    நடிகை    கீர்த் தி    செட்டி தான் . அதாவது    சூர்யா    நடிக்க   இரு ந்து   கைவிட ப்பட்ட    வணங் கான்    திரைப்ப டத்தில்    நடிகை   கீர்த்தி செட்டி   தான்     க தாநா யகியாக    கமிட்டாய்    இருந் தார்  .

 

 

இத ன்    மூலம்     தமிழ்   சினிமாவில்     நடிகை யாக   அறிமுக மாக    இருந் தார் .   ஆனால்    திடீரெ ன    படமும்    கைவிடப் பட்டு     அவரும் படத்தில் இருந்து விலக்க ப்ப ட்டார் .     அதன்   ஏமாற்ற த்தில்   இருந்து    வருகி றார்  அவர் .

 

 

ஆனால் தற்போ து     பிரபல   நடிகர்    ஜெயம் ரவி    அவரு டைய   அடுத்த    படத் தில்    கீர்த்தி   செ ட்டியை    கதாநாய கியாக    கமிட்    செய்தி ருக்கிறா ராம் .   பொன்னி யின் செல் வன்    திரைப்ப டத்தில்    பிஸி யாக   இருந்து வரும் இவர்    அடுத் ததாக    பிரம்மா ண்ட    பட்ஜெ ட்டில்   ஒரு    திரைப் படத்தில்   நடிக்க    இருக் கிறார் .

 

 

இந்த   படத்தை   ஐசாரி க ணேஷ்    தயா ரிக்கிறார் . இந்த    படத்தில் தான் கீர்த்தி செ ட்டியை    கதாநாய கியாக    கமிட்    செய்தி ருக்கிறார் களாம்.   இந்த தகவல் தற்போது இணைய த்தில்    பரவி    வருகி றது .     மேலும் இதன் மூலம் தமிழ்   சினிமா வில் அறிமுக மாக    இருக் கிறார்    நடிகை   கீர்த்தி   செட்டி.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.