பிர தீப் ரங்க நாதன் எல் லாம் ஒரு ஹீரோ வா .? இதை மக் கள் ஒத்துப் பார்களா .? மேடை யில் பிரதீ ப்பை அசி ங்கப்ப டுத்திய பிர பல நடிகர்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரப ல   இயக் குனர்   மற்று ம்   நடிக ராக  இ ருப்பவர்   தான் பிரதீப்   ரங்கநா தன் .   குறும்ப டங்கள்   மூலம்   அறிமுக மாகி   கோமா ளி  என்ற   திரைப்பட த்தை   இயக் கி   தமிழ்   சினிமா வில்  இயக் குன ராக   அறி முகமா னார் .

 

 

முதல்   படமே   மிகப் பெரிய   வெ ற்றி   பட மாக   மாறி யது  .  அதன் பின்   பல நடிக ர்கள்   அவர்   படத் தில்   நடிக் க   விருப் பம்   தெரிவித் திருந்த னர்  . ஆனால்   அத ற்கு   அப்படியே   மாறா க   லவ் டுடே   என்ற   திரைப்ப டத் தை   இய க்கி  அதில்   அவரே   கதாநா யக னாகவு ம்   நடித் திருந்தா ர் .

 

 

அந்த   திரை ப்பட மும்   இவரு க்கு   மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொடு த்தது .   கிட்டத் தட்ட  100  கோடி  வசூல்   செய் தது  என்று   சொல்ல ப்படுகி றது  .  தற்போ து   அடுத்த தாக  இவர்   யார் இயக்க த்தில்   நடி க்க   போகி றார்  .  யாரை   வை த்து  இயக்க   போகி றார்   என்று   பெ ரு ம்  பேச்சு   சினி மா   துறை யில்   இருந் து   வ ருகிறது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   முக் கிய   பிரப லம்   ஒருவ ர்   மேடை யில்   பிரதிப்  ரங்க நாதனை  அவமா னம்   செய்தி ருப்ப தாக    தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இருக் கிற து .   அவர் வேறு யாரும்   இல் லை   பயில் வான்  ரங்கநா தன்  தான்  .  இவர்   பத்திரி கையா ளர்   என்று   கூறி பல   நிகழ் ச்சிகளுக் கு   சென் று   கொண்டி ருக்கி றார் .

 

 

ஒரு   படத் தின்   விழா வில்   கலந்து  கொண் டு   பேசி ய   போது   கோ டிகள்  செலவு   செய்து   வெளி யாகும்   படங் கள்   நஷ்டத் தை   தான்   சந்திக் கிறது .    சிறிய   பட்  ஜெட்   படங் கள் தான்   வெற் றி   பெறுகிற து  .  குறிப் பாக    லவ் டுடே    திரைப் படம்   மிக ப்பெரிய   வசூல்   செய்ய வில்லை யா?

 

 

அந்த   படத் தின்   கதாநா யக ன்   பிரதீப்   ரங்க நாதன்  தான் .   பிர தீப்   எல் லாம்   ஒரு   ஹீரோ வா  ?  ஆனா கதை   நன் றாக   இருந் தால்   படம்   ஓடி யது  எனக்   கூறியி ருக்கி றார்  .  இதன் மூலம்   பிரதீப்பை   ஹீரோ வா   என    அவ மானம்   செய் திருப்ப தாக   தற் போது   பல   ரசிகர் கள்   இணை ய த்தில்  பேசி   வருகி றார் கள்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.