சார் பட்டா பரம் பரை பட த்தின் மூலம் பிரப லமான நடிகர் ஜான் கோ க்கன் இன் திரு மண மற்றும் குடும்ப புகைப்ப டங்கள்.!!

0

சார்ப ட்டா   பரம் பரை   திரைப் படத்தி ல்   வேம்பு லி   என்ற   கதாபா த்திரத் தின்    மூலம்   பெரிய   அளவி ற்கு   பிரபல மான  நடிகர்   தான்   மலை யாள  நடி கர் ஜான்  கொக்கன் .  இவர்   மலை யாளம்   ம ற்றும்   கன் னட   திரைப்ப டங்களி ல்   அதிகம்  நடித்தி ருக் கிறார் .

 

 

தமி ழில்   2011 ஆம் ஆண்டு  ஒஸ்தி   திரைப் படத்தி ல்   நடித்திரு ந்தா ர்  . அதன் பின்  பெரிய   இடைவெ ளிக்கு   பிறகு   சார்ப ட்டா   பரம் பரை   திரைப் படத் தில்   நடித் தார் .  அதற் குள்   பல   தெலு ங்கு ,   கன்ன டம்   திரைப்படங் களி ல்   ந டித் து   வந் தார்  .

 

 

தற் போது   அதன்  இரண் டாம்   பா கமும்  உரு வாக   இருக் கிறது .   மேலும்   கே ஜி எஃப் 2 போன்ற   திரை ப்படங்க ளையு ம்   நடித்திரு க்கி றார் .   மேலும்   கடைசி யாக   தமிழில்   நடி கர்   அஜித்   நடி ப்பில்   வெளி யான   துணி வு    பட த்தில்   வில்ல னாக  நடித் திரு ந்தார் .

 

 

இந்த   திரைப்ப டமும்   இவரு க்கு   நல்ல   வரவேற் பை   கொ டுத் தது .   மேலும் இவர்  நடிகை   மீரா   வாசுதே வ ன்   எ ன்ப வரை   திரும ணம்   செ ய்து   குழந் தையும்   பெற்று   கொண் டார்  .

 

 

அதன் பின்   அவரை  ப்   பிரிந் து   2019   ஆம் ஆண்டு     பூஜா   ராமச்ச ந்திர ன்   என்ப வரை   திருமண ம்   செய் து   கொண் டார்  .  அவரு ம்   பிரப ல   மலை யாள   நடிகை யாக   இருந் து   வருகிறா ர் .   இவரு டைய   குடும் ப     புகைப் படங் கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.