பிர பல நடி கை சங்கவி யின் பலரும் பார்த் திராத திரு மண மற்றும் குடும்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்  பிரபல   நடிகை யாக   இருந் தவர்  தான்   நடிகை   சங்க வி  . இவர்   தமிழ்  மற் றும்   தெலு ங்கு   திரைப் படங்க ளில்   நடித் து   வ ந்திரு க்கி றார் .  தமிழில்   அமரா வதி   திரைப்ப டத்தி ன்   மூலம்   அறிமுக மானார்   இவர் .

 

 

அதன்  பின்   விஜ யுடன்   ரசி கன்   திரைப்ப டத்தில்   நடி த்தார்  . அதன் பின்   நாட்டா மை  ,  லக்கி   மேன் ,   தாஜ்ம ஹால்  என   தொடர் ந்து  திரைப் படங் க ள்   நடித் து    வந் தார்  .  குறிப் பாக   விஜ யுடன்   விஷ்ணு   என்ற  திரைப் படத் தில்   நடித் தார் .

 

 

விஜயு டன்   நடி த்து    பிரப லமான   ந டிகை களில்   இவ ரும்   ஒரு வர்  .  மேலும் கவர்ச் சியாக  நடித் ததால்   இவ ருக்கு   என  தனி   ரசி கர்   கூட்ட மும்   இருந் தது  . மேலும்   கோயம் புத்தூர்   மாப்பி ள்ளை ,   புது நிலவு,    சூரியவ ம்சம்   போன்ற   பல   பட ங்களில்   இவர்   நடித் திருக் கிறார் .

 

 

 

2005   ஆம்   ஆண் டு க்கு பின்   தமிழி ல்   நடி க்க   வில்லை .   நீண்ட   இடைவே ளை க்கு   பிறகு   2019   ஆம் ஆண்டு   கொள ஞ்சி     என்ற   திரைப்ப டத் தில்   சிறிய   கதாபா த்திரத் தில்   நடித்திரு ந்தா ர் .

 

 

மேலும்  2016  ஆம் ஆண்டு   வெங்க டேசன்   என்ற   தொழி லதிப ரை   திருமண மும்   செய்து   கொண் டார்  .  இவர்க ளுக்கு  தற் போது   ஒரு    மக ளும்   இரு க்கிறா ர் .  இவர்களு டைய   குடும் ப  புகைப் படம் 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.