பத்து தல திரை ப்படம் 50 கோடி வ சூலா .? தயா ரிப் பாளர் காட் டும் பொய் யான கண க்குகள் .!! வெளி ப்படை யாக சொ ன்ன பிர பல அஜித் பட இயக் குனர்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகர்   சிம்பு  .  இவர்   நடிப் பில்   கடைசி யாக  வெளி யான   திரை ப்படம்   தான்  பத்து தல .   இந்த   திரைப்ப டத்தி ல்   கௌ தம்  கார் த்திக் ,   பிரியா   பவா னி   சங்க ர்  ,  கௌ தம்   மே னன்   போன்ற   பிரபல ங்கள்   நடித் திருக்கின் றனர் .

 

 

இத ற்கு  முன்  மாநா டு ,   VTK   திரைப் படங் களை   கொடுத் தவ ர்   மூன்றா வதாக   இந்த படத்தில்   நடித்திரு ந்தா ர் .   இந்த   திரைப் படம்   மிகப் பெரிய   எதிர் பார்ப்பு   மத்தியில்   வெளி யானது  .  ஆடியோ   வெளியீட்டு   விழாவே   மிக வும்   பிரமா ண்டமாக   நடந் தது .

 

 

ஆனால்   படம்  வசூ லில்   அடி   வாங்கி யதாக    சொல் லப்ப டுகிறது .   மேலும்   முதல்   நாள்   மட் டுமே    வசூ லை   வெளியிட் ட   தயா ரிப்பு   நிறுவ னம்  அதன் பின்  எந்த ஒரு அறிவிப் பும்   கொடு க்கவில் லை  .  ஆனா ல்    திடீரெ ன   சிம்பு   கரியரில்    அதிக   வசூல்   செய்தது   பத்து தல தான்   என    சமீபத் தில்   அ றிவி த்திருக்  கிறார்.

 

 

அதே  சமயம்  இதற் கு   அடுத்த நாள்   வெளியா ன  வெற்றி மாற ன்    விடு தலை   திரைப் படம்   மக்க ள்   மத்தி யில்   நல்ல   வரவே ற்பு   பெ ற்று   தற்போ து  வரை   30 கோடி களுக்கு  மேல் வசூல்   செய்தி ருப்ப தாக   சொல் லப்படு கிறது .   ஆனால்   சிம்பு வின்  படம் 32   கோ டிகள்   தான்  வசூல்   செய் தது   என்று   ஒரு   புற ம்  சொல்ல  படுகி றது  .

 

 

மறு புறம்   சில   பத்திரி கைக ளில்   50   கோடி வசூல்   செய் து   விட்ட து   எ ன்றும்  சொல்ல ப்பட்டு   வருகி றது  .  இத னை   முன் பே   இயக்கு ன ர்   ஹச்   வி னோத்   ஒரு   முறை   கூறியி ருந் தார் .  கடந்த   சில   மாதங் களு க்கு   முன்   அவர்  பே ட்டி  ஒன்று கொடுத் த  போது   இதைப் பற்றி   பேசி  இருக் கிறார் .

 

சமீப   கால மாக   படத் தை   வெ ற்றி    காட்ட   போலி யான   பாக் ஸ்   ஆபி ஸ்  கணக்கு களை   தயாரிப் பாள ர்கள்   காட் டி  வருகி றார்கள்  .  அத  னால் பாக்ஸ்   ஆபிஸ்   வசூல்   எல் லாம்   பொ ய்கள்  தான் என   அவர்   கூறியிரு ந்தா ர் .   தற் போது   அதே   போன்று  பத்து   தல   விஷயத் திலும்   நட ந்து   இருக் கிறது  .

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.