இரவு நேர த்தில் நடு ரோட்டில் நயன் தாரா விக் னேஷ் சி வன் செய்த இப் படி ஒரு செயல் .!! டிவிட் டரில் ட்ரெ ண்ட் ஆகி காட்டு தீ போல் பரவும் வீடி யோ உள்ளே. !! என் னானு நீங் களே பாரு ங்க.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்  பிரபல   நடி கை   நயன்தா ரா  . இவர்  இயக் குனர்   விக்னே ஷ்   சிவனை   காதலி த்து   திரும ணம்   செய்து   கொண் டார்  .  திரும ணம்   செய்த   கை யோடு   வாடக த்  தாய்  மூலமா க  குழந்தை யும்   பெற்று க்   கொண் டனர் .

 

 

அதிலி ருந்து   பல   பிரச்சனை களை   சந்தித் து   வ  ருகிறார் கள் .   குறி ப்பாக   நயன்தாரா   திருமண த்திற் கு   பின்  நடிக் கும்   படங் கள்   பெரி ய   வெற்றி யை   கொடுக்க வில்லை .   விக்னே ஷ்   சிவ னும்   அதன் பின்   எந்த   ஒரு   பெரிய   படத்தை யும்   இயக்க வில் லை .

 

 

கடை சியாக  அஜித்   படத் தில்   கமிட் டாகி   விலக் கப்ப ட்டா ர்  .  அதனா ல்   கெட்ட   நேரம்   சுத்திசு த்தி   அடிப்ப தால்   தற்போது   இந்த   ஜோடி  என் ன   செய்வ தென்று   தெரியா மல்   கோவி ல்   கோ விலாக   சுற்றி   வருகி றார்க ள்  .  குறிப் பாக    இருவரும் குலதெ ய்வ  கோவி லுக்கு  சென்று   வழிப ட்டு  வந்திரு க்கின் றனர் .

 

 

இந்த   நிலையி ல்   கும்பகோ ணத்தி ற்கு   இருக் கும்  கோவி லுக்கு   சென்று   வந்த அந்த  இர வில்   இருவ ரும்   செய்த  காரிய ம்  த ற்போது  ட்விட் டர்   பக்க த்தில்   ட்ரெண் டிங்  ஆன  ஒன் றாக   இருந் து   வருகி றது  .  அ தாவது   விக்கி   நயன்   இருவ ரும்   இரவு    ரோ ட்டில்   இருந் தவர்க ளுக்கு   உதவி கள்   செய் து   வருகிறா ர்கள் .

 

 

அப் போது   எடுக் கப்பட் ட   வீடி யோ    தற் போது   சமூக   வலைத ளத்தில்  வெளி யாகி   ரசிக ர்கள்   மத்தி யில்   நல் ல   வரவே ற்பு   பெ ற்று   வரு கிறது .   மேலும் பலரும்  இது   போன்ற   தொட ர்ந்து   செய் யுங்கள்  என   அவர் களை   பாராட் டியும்   வரு கிறார்கள்.

 

 

சாலை  ஓரம்  தூ ங்கிக்   கொண்டி ருப்பவ ர்களு க்கு   இ வர்கள்   உண வு   கொ டுப்பது   போல இந்த   வீடியோ வில்  காட்சி கள்  அமை ந்திரு க்கிறது  .  மேலும்   இந்த  வீடியோ வை   பலரு ம்   ஷேர்   செய் து   வைர லாக   மாற் றிக்   கொண் டிருக்கி றார் கள் .   மேலும்   இந்த   ஜோ டியை    தற் போது   பல ரும்   பா ராட் டியும்   வருகி றார்கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.