புது வகை வை ரஸ் தொற் றுக்கு ஆளான நடி கை குஷ்பூ. !! மருத்துவ மனையில் அனுமதி க்கப்பட்டு தீவிர சிகி ச்சை பெற்று வரும் நடிகை .!! அதிர் ச்சி யான ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகை யாக  இருப்ப வர்   தான்  நடி கை   குஷ்பூ .   90   காலக ட்டத் தில்   ரசிகர்களு க்கு   கனவு   கன்னி யாக   இரு ந்து   வந்த   நடிகை இவர் .  தற்  சமயங் களில்   இவர்   ப டங் களில்   அக்கா ,   அண்ணி   கதா பாத்திரத் தில்    நடி த்து வ ருகிறார் .

 

 

மேலும்  சி ன்னத்தி ரை யிலும்    சில   சீரியல்க லிலும்   ந டித் து   வருகி றார் .   அதன் பின்   அரசிய லுக்கு   சென்ற   இவர்   அங் கும்   சி ல   முக்கிய   பதவிக ளை  வை த்து   வந்தார் .   தற் போது   இவர்  திடீ  ரென   உடல் லை   மிக வும்   மோசமா கி   இரு க்கிறார்  .

 

 

இதனால்   ஹைதரா பாத்தி ல்   உள்ள   தனி யா ர்    மருத்து வமனை யில்   இவர்   அனும திக்கப் பட்டிரு க்கி றார்  .  இது   பலரு க்கும்   அதிர்ச்சி யை   கொடு த்திரு க்கி றது . இதனால்   ரசிகர் கள்  பலரும்   அவருக் கு   என்ன   பிரச் சனை   என   இணை யத்தில்   கேள்வி   எழுப்பி   வந்தன ர்  .

 

 

தற் போது   அவ ரே   புகைப் படத் தை    வெளி யிட் டு   அ தற்கான   காரண த் தையும்   கூறியி ருக் கிறார் .  அதாவது   இவரு க்கு   வைர ஸ்   தொற் று  ஏற்ப ட்டு   மிக வும்   அதிக   காய்ச் சல்   வந்திரு க்கிறதா ம்  .  அத னால்   தான்   மருத்துவ மனை யில்   அவசர  அவச ரமாக  அனும திக்கப் பட் டு   இருக் கி றார் .

 

 

இதற்கு    அவரே   தற் போது   ப திலை   கொடுத் திருக்கி றார் . இவர்   விரை வில்   குண மடைய   வேண் டும்   என வும்   ரசிக ர்கள்   கமெ ண்ட்   செய் து   வருகி றார்க ள்  . அதை   தொ டர்ந்து  வை ரஸ்   தொ ற் று   அவரு க்கு  இருக்கிறது .

 

 

இதனை  அ றிந்த  ரசிக ர்கள்   வைர ஸ்   மீண் டும்   பரவி   வருகி றதா   என்று  அதிர்ச் சியிலும்   இருந்து   வ ருகிறா ர்கள் .   இந்த செய்தி   தற்போ து   இ ணைய த்தில்   பரவி   வருகி  றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.