சன் டிவி செய்தி வாசிப் பாளராக இரு ந்து பிரப லமான கண் மணி யின் பல ரும் பார்த் திராத திரு மண புகைப்ப டங்கள்.!!

0

சன் டிவியில்   செய்தி   வாசிப் பாள ராக   இரு ந்து   பிரப லமான வர்  தான்  கண் மணி . செய்தி   வாசிப் பாளராக   இரு  ந்து  சில  நிகழ்ச்சி களை   தொ குத்து   வழ ங்கி   இருக் கிறார்  .

 

 

இவர்   ஆரம் பத் தி ல்   ஜெயா   டிவி  ,  மாலை   முரசு,   காவிரி   போ ன்ற   தொலை க்காட்சி களில்   பணி யாற் றிய   பிறகு   சன் டிவிக்கு   செய்தி   வாசி ப்பா ளராக   வந்தார்  .   இவர்  செய்தி கள்   மூல மாக   பல   ரசிகர்க ளையு ம்  கவர் ந்தார் .

 

 

அதன் பின்   இவருக் கென  ஒரு   ரசிகர்   கூ ட்டம்   உருவா னது .  மேலும் இவர் சில திரைப் படங் களிலும்   செய்தி   வாசிப் பாளராக  நடித்தி ருக்கிறா ர் .  மேலும் இவர்   நவீன் குமார்   என்ப வரை   திரும ணம்   செய்து   கொ ண்டார் .

 

 

நவீன் குமார்  2014 ஆம்   ஆண்டு   மலையா ள  திரைப் பட ம்  மணி   ரத் னம்   என்ற  படத்தில்   நடிக ராக  அறிமு கமா னார் .  அதை   தொடர் ந்து   தமிழி லும்   பூலோ கம்  மற்றும்   மிஸ் டர்  லோ க்கல்  போன்ற   திரைப் படங்க ளில்   நடிக ராக   நடித் திருக்கி றார்  .

 

 

இவர் கள்  கடந் த   2022 ஆம் ஆண்டு   ஜூன் மாதம்   திருமண மும்  செய்து   கொண் டனர் .  மிகவும்   கோலா கலமா க   நடந்த      திரும ணத் திற்கு   பின்   தற் போது   இவர்  கர்ப் பமாக   இருப்ப தாகவும்   புகைப் பட த்தை  வெளியி ட்டிருந் தார் .

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.