விஜய் டிவி பிரபல மும் நடிகை யுமான மைனா நந்தி னியின் முழு திரு மண மற்றும் குடும்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

விஜய் டிவி   மூலம்   பிரப லமான வர்  தான்   நடிகை  மைனா   நந்தி னி  .   சரவ ணன்   மீனா ட்சி   தொ டரில்   மைனா  என்ற   கதா பாத்தி ரத்தி ல்   ந டித்து   ரசிகர் களை  கவர்ந் தவர்   .

 

 

தமிழ் 2009   ஆம் ஆண்டு   வெண் ணிலா   கபடி   குழு   படத்தில்   சிறிய   கதாபா த்திரத் தில்   நடித் திருப் பார்    .   அதன் பின்   வம் சம்  ,   கேடி பில்லா   கில் லாடி   ரங்கா ,   வெள்ளை க்கார  துரை  ,  ரோமி யோ   ஜூ லியட்   போன்ற படங்களில் நடித் திருக் கிறார் . 

 

 

பின்   நம்ம வீட்டு   பிள் ளை ,   அதன் பின்   அரண் மனை க்கிளி   கடை சியாக   விக் ரம்   என்ற   திரைப் படங் கள்   சிறிது   கதாபாத் திரங்க ளில்   ந டித்தி ருக் கிறா ர்  .  விஜய் டிவி யில்   கலக்கப் போவது   யாரு  ,  காமெ டி   கில் லாடி  ,  சூ ப்பர்   சிங் கர் .

 

 

பிக்பாஸ்  6   இல்  போட்டி யாள ராக   கலந்து   கொ ண்டு  இருந் தார்  .  மேலும்   சீரிய லில்   அழ கி  ,  மருதா ணி  ,  சரவ ணன்   மீனா ட்சி,    சின்னத் தம்பி  ,  அரண்ம னைக்கிளி  ,  பாண்டி யன்   ஸ்டோ ர்ஸ்  என   சீரியல் கள்   நடித்தி ருக் கிறார்  .

 

 

இவர் 2017 ஆம் ஆண்டு  தான்   காத லித்து  வந்த   கார்த்திகே யன்   என்ப வரை  திரும ணம் செ ய்து   சில   பிரச்ச னைக ளால்   அவர்   தற்கொ லை   செய் து   அதன்  பின்  2019   ஆம் ஆண்டு   சின்னத் திரை  நடிகர்   யோகே ஸ்வரன்  என்ப வரை  திரும ணம்   செய்து  கொ ண்டு   குழந்தை யும்   பெற் றுக்  கொண் டார் .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.