அஜித் தால் என க்கு எந்த பிரச்ச னையும் கி டையாது .!! பட வா ய்ப்பு பறிபோ னதற்கு கார ணமே அவர் தான் .!! முதல் முறை யாக உண்மை யை உடைத்த விக் னேஷ் சிவன்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   இயக் குனராக   இருப்ப வர்  தான்  இயக்கு னர்   விக்னேஷ் சிவன்  .  இவர்   கடை சியாக   கா த்து   வாக் குல   இர ண்டு  காதல்    என்ற திரைப்பட த்தை   இயக்கி யிரு ந்தார் .   அதன் பின்   அஜீத் தை   வைத் து   புதிய  படத்தை   இய க்க   ஒப்பந் தமாகி   இரு ந்தார் .

 

 

அஜித்   துணிவு   திரைப்ப டத் தை  முடித் துவிட் டு   விக் னேஷ்   உடன்   புதிய  படத் தில்     இணைய   இருந்தா ர்  .  இதற்கான   முதற்க ட் ட   பணி களும்   தொட ங்கி   இருந் தது .   ஆனால்  திடீரெ  ன   இந்த   படத் தில்   இரு ந்து   விக்னேஷ் சிவன்  விலக்கப் பட்டார் .

 

 

அதற்கு  கார ணம்   விக் னேஷ்   கதை யில்   அஜித் திற்கு   உ டன்பா டு   இல் லை  என  சொல் லப்ப ட்டது.    ஆனால்    விக் னேஷ்   சிவனும்   அதற் கு   விளக் கம்   கொடுக் காமல்   இருந் து   வந் தார்.   தற் போது   அ தற்கான   விளக்க த்தை   விக்னே ஷ்   சிவன் முதன் முறையாக   கூறி   இருக் கி றார் .

 

 

அதில்  அவர்   கூறிய து   அஜித்   பட   வாய்ப் பு   பரிபோ னது   என க்கு   வரு த்தம்   தான் .  அது   மகிழ்   திரு மேனி   மாதிரி    ஒருவரு க்கு   கிடை த்தது   மகிழ் ச்சி .  அஜித்   ரசி கனாக  அந்த   படத் திற்கா க   கா த்திருக் கிறே ன்  .  எ ன்னை   பொருத் தவரை   என க்கும்   அஜித்   சாரு க்கும்   எந்த ஒரு  பிரச்ச னையும்   கிடை யாது .

 

 

எல்லார்த் துக்கும்   காரண ம்   தயாரி ப்பு   நிறுவ னம்  தான்.    அந்த   படத் தை   லைக்கா   நிறுவ னம்   தயா ரித்த து  .  தயாரிப்பு   நிறுவன ம்   தான்   இரண் டாம்   பாதியில்   சரியில் லை   என   எ ன்னை  இந்த   படத்தி லிருந் து   விலக் கி   விட் டது .   ஆனால்  அஜித்   சாருக் கும்   என க்கும்   எந்த  ஒரு   பிரச்ச  னையும்   கிடை யாது .

 

 

இவ் வாறு  தற்போது   முதல்  முறை யாக   விக் னேஷ்  சிவன்  அதற் கான   காரண த்தை   கூறி   இருக்கி றார் .  மேலும்   அடுத் ததாக   பிரதீப்  ரங்க நாதன்  வை த்து   படத் தை   இய க்க  இருக்கி றா ராம்  .  இந்த   தகவல்   தற் போது   இணையத் தில்   பரவி   வருகி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.