மூன் றே மாத த்தில் பல கோடி லாபம் பார்த் த உதய நிதி ஸ்டா லின் .!! ஹா ட்ரிக் வெற்றி கொ டுத்து கல்லா வை நிரப் பிய ரெட் ஜெய ன்ட் .!! எத்த னை கோ டிகள் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரப ல   தயாரி ப்பு   நி றுவன மாக   இருப் பது   தான்   உதயநிதி யின்  ரெட்  ஜெய ண்ட்  நிறுவனம் .   தற் போது   தமிழ்   சினிமாவி ல்   வெளி யாகும்   அனை த்து   திரைப்ப டங்க ளும்   இவர்க ள்  தான்  வெளியி ட்டு   வரு கிறார் கள் .

 

 

அந்த  அளவிற் கு   விநி யோகம்   செ ய்து   வருகி றார் கள்  .  இவர்கள்   ஆர ம்பத் தில்   படங்க ளை   த யாரி ப்பது   கவ னம்   செலு த்தி   வந்த   இவர் கள்   தற்  சமய ங்களை   விநி யோகம்   மட் டுமே   செய் து   பல   கோடி  லாபம்   பார்த் து    வருகி றார்கள் .

 

 

ஏனென் றால்   விநி யோகம்    பட த்தை   வெளியி ட்டால்   மட்டும்   போதும்   படம்   வெற்றி   பெற் றால்   ஷேர்   கிடை க்கிற து  .  இதனால்   நல்ல   லா பம்   கிடைப் பதால்    தயா ரிப்பை   நிறு த்தி  விட் டார் கள் .   மே லும்   கடந்த   ஆண்டு   விக் ரம் ,   பொன்னி யின்   செல் வன்   மூலம்   பெரி ய   லாபத் தை   பார்த் து   விட்டா ர்கள் .

 

 

இவர் கள்     இந்த  வருட   தொடக் கத்தி லேயே   ஹாட் ரிக்  வெற் றியை   பா ர்த்து   விட்டா ர்கள் .   ஜன வரி   மாதம்   துணிவு   , அதைத்   தொ டர்ந்து   பிக் பாஸ்   கவி னின்   டாடா   ,  தற்போ து   விடு த லை  .   இந்த  மூன்று   படங்க ளும்    ஹட் ரிக்   வெற் றியாக   இந்த  நிறுவன த்தி ற்கு   அமை ந் தது .

 

 

இதில்   எதிர்பா ராத   வித மாக   டாடா   தி ரைப் படம்    அவர்க ளுக்கு  நல்ல  லாப  த்தை   கொடு த்த து .   இத னால்   கட ந்த  வரு டம்    மற் றும்    இந்த   வருட ம்   என   தொட ர்ந்து   பெரிய  பெரிய   லாபத் தை   பார்த் து    வருகி றார்க ள் .

 

 

இவர் கள்   மேலும்   கை வசம்  இந்தி யன்  2 ,   பொன்னியி ன்   செல் வன்  2   போன்ற   பிரம் மாண்ட  திரைப்பட ங்கள்   இருக் கிறது  .  இதன் மூலம்   சாதார ணமாக  பல   கோடிக ளை   லாபம்   பா ர்த்து   வருகி றா ர்   உ தயநிதி .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.