அமெரி க்காவில் செட் டில் ஆன பிர பல நடிக ர் நெப்போ லியனின் முழு குடு ம்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்  பிரபல   நடி கராக  இரு ப்பவர்  தான்  ந டிகர்   நெப்போ லியன் .  இவர்  1991  ஆம் ஆண்டு  புது  நெல் லு   புது  நாத் து   எ ன்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூலம்  தமிழ்   சினிமா விற்கு   அறிமு கமா னார் .

 

 

அதை   தொட ர்ந்து  பல   திரை ப்படங்க ளி ல்   கதாநாயக னாகவு ம்  வில்ல னாகவும்  நடித்திரு க்கி றார்  .  90   கால கட்டத் தில்   இருந் து   தற் போது   வரை   நடித்து வரும்   நடிகர்க ளில்   இவ ரும்  ஒரு வர்  .

 

 

 

மேலு ம்  ரஜினி  ,  விஜய்  போன் ற   நடிக ர்கள்   படத் தில்   இவ  ர்   நடித் திருக் கிறார் .  தமிழ்   மட் டும்  இன்றி   மற்ற  மொழி  படங்க ளை   தாண்டி   ஒரு   சில  ஆங்கி ல   திரைப்ப டத்தி லும்   இவர்   நடித்தி ருக்கி றார் .

 

 

மேலும்   கடைசி யாக   அன் பறிவு   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   ஆதி யின்   தாத்தா வாக   இவர்   நடித்தி ருந் தார்  .  மேலும்  சில   திரைப்பட ங்க ளில்   பின்ன ணி    பாடக ராகவும்   பாடல்க ளை   பாடி   இருக் கி  றார் .

 

 

இவர்  நடி ப்பு   மட்டுமி ன்றி   அரசிய லிலும்   பல   முக்கி  ய   பதவிக ளை   வகி த்தார் .  இவ ர்   மேலும்    ஜெய சுதா   என்பவ ரை   திரும ணம்  செ ய்து   கொ ண்டார்  .  தற்போது  இவர்   அமெரிக் காவில்   செ ட்டில்   ஆகி விட்  டார்.

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.