அஜித் போன்ற நடிகர்க ளுடன் நடி க்கும் பொ ழுது என் மூளை யை கழட்டி வைத்துவி ட்டு தான் நடிக்க வேண் டி இருக் கிறது .!! நடிகர் அஜி த்தை அசிங்க ப்படு த்திய பிரபல வி ல்லன் நடிகர்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல   நடிக ர்   அஜித்  .  இவர்   கடைசி யாக   துணிவு  பட த்தில்  நடித் தார் .   அடுத்த தாக   மகிழ்   திரு மேனி   இயக்க த்தில்    புதிய   படத் தில்   நடி க்க   இருக்கி றார்.    இந்த   நிலை யில்   தான்   இவரு டைய   த ந்தை   இறந் ததால்   த  ற்போது   அந்த   சோ கத்தில்    இ ருந்து    வரு கிறார் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   பிரப ல   வில்ல ன்   ந டிகர்  அஜி த்தை   த ற்போது   அவமா னம்   செய்து  இருக்கி றார் .   அதா வது   பெரும் பாலும்   த ற்போது   தமிழ்  சினி மாவில்   பா லிவுட்   நடிகர் களை  தான்   வில்ல னாக   கொ ண்டு   வரு கிறா  ர்கள்.

 

 

பாடி   பில் டர்   போல்   இருக் கும்   அவர்க ளை  தமிழ்   ந  டிகர்கள்   அசால் ட்டாக   அடிப்பது   போ ன்ற   காட்சிக ள்  தான்   பெரு ம்பாலும்   படங் களை   இடம்  பெற்று இருக்கி றது .   இதனை   பேட்டி யில்   மிகவு ம்  வெளிப் படை யாக   பேசியி ருக்கி றார்   அந்த   வில் லன்   நடி கர்  .  அவர்   நடி கர்   ரா குல்   தே வ்   தான்.

 

 

இவர்   தமிழி ல்   கேப் டன்   விஜயகா ந்த்   உடன்   ந ரசி ம்மா  ,  முனி,    நடி கர்   அஜித் தின்   வேதா ளம்   போ ன்ற   பல   திரை ப்படங்க ளில்   வில் லனாக   இவர்   நடித்திரு க்கிறார்  .  மே லும்   கடைசி யாக  லெஜன்ட்    திரைப் படத்தில்  கூட   வில்ல னாக   நடித்தி ரு ந்தார் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீபத் திய   பேட்டி யில்   பே சிய   இவர்   தென்   இந் திய   சினிமா   படங்க ளில்   நடிக் கும்   போது  என்   மூளை யை   கழ ட்டி  வைத்து விட்டு   தான்   நடிக்க   வே ண்டி   இ ருக்கி றது  .  ஏனென் றால்   தென்னி ந்திய   சினிமா வில்   இன்னும்   டெம்லேட் கள்   பயன்ப டுத்தி   வருகி றார்கள் .

 

 

இர ண்டு   பேர்   சண்டை யிடும்  போது   ஒருவ ரின்   சட்டை   கழ ட்டி   உடம் பை  காட்டி தான்   சண்டை யிடுகி றார் கள்  . மேலும்   ஜிம்   பாடி யாக  இரு க்கும்  என் னை   ஹீரோ   அடிப் பது  போல்   காட் சிகள்   ஈசி யாக   அமை த்து   விடுகிறா ர்கள்   என    இவர்  பேசியது   இணைய த்தில்   வைர லாகி    கொண் டிரு க்கி  றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.